Hearings: May | | 2024
You are here: Home » Jurisprudence - details

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
The the Administrative and Tax Litigations Chamber

Decizia nr. 4987/2023

Decizia nr. 4987

Şedinţa publică din data de 1 noiembrie 2023

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1. Circumstanţele cauzei.

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, la data de 18 mai 2021, în Dosar nr. x/2021, recurentul A., a formulat contestaţie în anulare împotriva Deciziei nr. 433/R-cont din 22.04.2021, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. x/2020, în contradictoriu cu intimata Primăria Comunei Pietrari.

Prin încheierea din 6 septembrie 2021, având în vedere neprezentarea părţilor legal citate şi faptul că nu s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, Curtea de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a dispus suspendarea judecăţii, în temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.

Prin încheierea de şedinţă din data de 31 octombrie 2022, Curtea de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a dispus menţinerea măsurii suspendării, având în vedere că din relaţiile depuse la dosar, rezultă că împotriva încheierii din data de 6 septembrie 2021, prin care s-a dispus suspendarea, s-a exercitat calea de atac a recursului, constată că la momentul actual nu se impune discutarea intervenirii excepţiei perimării, până la momentul soluţionării definitive a recursului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

2. Cererea de recurs.

Împotriva încheierii de şedinţă din data de 31 octombrie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a declarat recurs reclamantul A..

3. Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului

Analizând cu prioritate, potrivit art. 248 C. proc. civ., excepţia nulităţii recursului pentru neîndeplinirea obligaţiei de achitare a taxei judiciare de timbru, invocată din oficiu, Înalta Curte constată că excepţia este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Conform dispoziţiilor art. 25 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 80/2013:

"(1) Se taxează cu 20 RON cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: b) încheierea de suspendare a judecării cauzei".

Conform art. 486 alin. (2) din C. proc. civ., la cererea de recurs se va ataşa dovada achitării taxei de timbru, iar alin. (3) al aceluiaşi articol stabileşte că această cerinţă este prevăzută sub sancţiunea nulităţii.

Prin rezoluţia din data de 13 februarie 2023, recurentului-reclamant i s-a pus în vedere obligaţia de a achita o taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 RON şi menţiunea că are posibilitatea de a formula cerere de reexaminare sau cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru.

Or, din verificările efectuate atât în dosar, cât şi în sistemul Ecris rezultă că recurentul nu a îndeplinit această obligaţie până la termenul de judecată fixat la data de 01 noiembrie 2023, iar consecinţa neachitării taxei judiciare de timbru aferentă căii de atac a recursului, prevăzută de dispoziţiile art. 486 alin. (3) din C. proc. civ., este anularea recursului netimbrat.

4. Temeiul legal al soluţiei adoptate.

Pentru considerentele expuse şi în temeiul dispoziţiilor art. 486 alin. (2) şi (3) din C. proc. civ., republicat, Înalta Curte va anula recursul declarat, ca netimbrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează recursul declarat de recurentul A. împotriva încheierii din 31 octombrie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca netimbrat.

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 1 noiembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.