Hearings: May | | 2024
You are here: Home » Jurisprudence - details

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
The the Administrative and Tax Litigations Chamber

Decizia nr. 4990/2023

Decizia nr. 4990

Şedinţa publică din data de 1 noiembrie 2023

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1. Circumstanţele cauzei.

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Cluj, secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, la data de 09.12.2022, petentul A., în contradictoriu cu pârâtul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a solicitat instanţei reexaminarea încheierii civile nr. 22/2022 pronunţată în dosarul nr. x/2022 de Curtea de Apel Cluj şi revenirea asupra măsurii anulării cererii sale de chemare în judecată pentru faptul că nu a făcut dovada achitării taxă judiciare de timbru.

2. Hotărârea Curţii de Apel Cluj

Prin sentinţa civilă nr. 77 din data de 06.02.2023, Curtea de Apel Cluj, secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal a anulat cererea de reexaminare formulată de reclamantul A., împotriva încheierii din data de 22.11.2022 pronunţată în dosarul nr. x/2022.

3. Cererea de recurs.

Împotriva sentinţei civile nr. 77 din data de 06.02.2023, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, a declarat recurs reclamantul A..

4. Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului

Analizând cu prioritate, potrivit art. 248 C. proc. civ., excepţia nulităţii recursului pentru neîndeplinirea obligaţiei de achitare a taxei judiciare de timbru, invocată din oficiu, Înalta Curte constată că excepţia este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Conform dispoziţiilor art. 25 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 80/2013:

"(1) Se taxează cu 20 RON cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: c) hotărârile de anulare a cererii ca netimbrată, nesemnată sau pentru lipsa calităţii de reprezentant."

Conform art. 486 alin. (2) din C. proc. civ., la cererea de recurs se va ataşa dovada achitării taxei de timbru, iar alin. (3) al aceluiaşi articol stabileşte că această cerinţă este prevăzută sub sancţiunea nulităţii.

Prin rezoluţia din data de 22 martie 2023, recurentului-reclamant i s-a pus în vedere obligaţia de a achita o taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 RON şi menţiunea că are posibilitatea de a formula cerere de reexaminare sau cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru.

Or, din verificările efectuate atât în dosar, cât şi în sistemul Ecris rezultă că recurentul nu a îndeplinit această obligaţie până la termenul de judecată fixat la data de 01 noiembrie 2023, iar consecinţa neachitării taxei judiciare de timbru aferentă căii de atac a recursului, prevăzută de dispoziţiile art. 486 alin. (3) din C. proc. civ., este anularea recursului netimbrat.

5. Temeiul legal al soluţiei adoptate.

Pentru considerentele expuse şi în temeiul dispoziţiilor art. 486 alin. (2) şi (3) din C. proc. civ., republicat, Înalta Curte va anula recursul declarat, ca netimbrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează recursul declarat de recurentul-reclamant A. împotriva sentinţei nr. 77 din 6 februarie 2023, pronunţate de Curtea de Apel Cluj, secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, ca netimbrat.

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 1 noiembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.