Hearings: May | | 2024
You are here: Home » Jurisprudence - details

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
The the Administrative and Tax Litigations Chamber

Decizia nr. 4993/2023

Decizia nr. 4993

Şedinţa publică din data de 1 noiembrie 2023

Asupra cererii formulate de intimatul-reclamant A. privind completarea dispozitivului deciziei nr. 3587 din data de 28 iunie 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de intimatul-reclamant A. a solicitat completarea dispozitivului deciziei nr. 3587 din data de 28 iunie 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie întrucât soluţionând recursul promovat în cauză, instanţa a omis să se pronunţe şi asupra cererii intimatului-reclamant de obligare a recurenţilor-pârâţi la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocat în cuantum de 4000 RON.

Cererea petentului de completare a dispozitivului deciziei pronunţate în recurs a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 444 C. proc. civ.

Examinând cererea formulată prin prisma actelor şi lucrările dosarului, dar şi a dispoziţiilor legale incidente, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 444 alin. (1) C. proc. civ., "dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare. În cazul hotărârilor definitive pronunţate în apel sau în recurs, completarea acestora se poate cere în termen de 15 zile de la comunicare."

În prezenta cauză, prin concluziile scrise, depuse la data de 26 mai 2023, intimatul-reclamant a solicitat respingerea recursurilor declarate în cauză şi obligarea recurenţilor-pârâţi la plata cheltuielilor de judecată, constând în onorariu de avocat, dovedite cu factura fiscală nr. x/11.05.2023 .

Prin decizia nr. 3587 din data de 28 iunie 2023, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursurile declarate de recurenţii-pârâţi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale împotriva sentinţei nr. 134 din 28 decembrie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Suceava, secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondate.

Se constată astfel că instanţa de recurs a omis a se pronunţa asupra cheltuielilor de judecată solicitate de intimatul-reclamant, iar cererea de completare a hotărârii apare ca fiind întemeiată.

La soluţionarea cererii intimatei de acordare a cheltuielilor de judecată, Înalta Curte are în vedere dispoziţiile art. 453 alin. (1) C. proc. civ. şi reţine culpa procesuală a recurenţilor-pârâţi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale care au promovat calea de atac a recursului împotriva hotărârii pronunţată de prima instanţă.

De asemenea, se constată că intimatul-reclamant A. a depus înscrisuri doveditoare ale cheltuielilor de judecată ocazionate de proces reprezentând onorariu de avocat în cuantum de 4000 RON (factura fiscală nr. x/11.05.2023 - dosar recurs).

Pentru considerentele expuse, în temeiul dispoziţiilor art. 444 C. proc. civ. coroborate cu cele ale art. 453 alin. (1) din acelaşi cod, Înalta Curte va admite cererea petentei şi va dispune completarea deciziei nr. 3587 din data de 28 iunie 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul că va obliga recurenţii-pârâţi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale să plătească intimatului-reclamant A. suma de 4000 RON cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite cererea formulată de intimatul-reclamant A..

Dispune completarea dispozitivului deciziei nr. 3587 din data de 28 iunie 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în sensul că:

Obligă intimaţii-pârâţi la plata sumei de 4000 RON cheltuieli de judecată către intimatul-reclamant A..

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 1 noiembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.