Hearings: May | | 2024
You are here: Home » Jurisprudence - details

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
The the Administrative and Tax Litigations Chamber

Decizia nr. 4996/2023

Decizia nr. 4996

Şedinţa publică din data de 1 noiembrie 2023

Deliberând asupra conflictului negativ de competenţă de faţă,

Din examinarea lucrărilor din dosar a constatat următoarele:

1. Circumstanţele cauzei. Cererea de chemare în judecată. Prima instanţă învestită.

Prin cererea înregistrată la data de 04.10.2022pe rolul Tribunalului Prahova, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sub nr. x/2022, reclamantul A. a contestat Procesul-verbal din 04.08.2022 comunicat sub nr. x/8270/12.08.2022 încheiat de Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 prin Comisie şi Decretul nr. 1.068 din 01.08.2022 privind retragerea titlului de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989- Luptător cu Rol Determinant", emis de Preşedintele României, în ceea ce îl priveşte respectiv poziţia 17 - A. arătând că aceste acte sunt nelegale şi netemeinice.

Prin sentinţa nr. 433 din data de 31 mai 2023, Tribunalul Prahova, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea Curţii de Apel Ploieşti.

Pentru a pronunţa această sentinţă, în ceea ce priveşte excepţia necompetenţei materiale, tribunalul a reţinut că potrivit cererii introductive, reclamantul contestă procesul-verbal din 04.08.2022 comunicat sub nr. x/8270/12.08.2022 încheiat de Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist instaurat în România în Perioada 1945-1989 prin Comisie şi Decretul nr. 1.068 din 01.08.2022 privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant", emis de Preşedintele României, în ceea ce îl priveşte respectiv poziţia 17-A..

Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 3.000.000 de RON se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de RON se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel.

Pârâţii emitenţi ai actelor atacate sunt autoritaţi publice centrale, în sensul Legii nr. 554/2004.

În raport de cele prezentate anterior, a reţinut că în speţă competenţa materială de soluţionare a cauzei revine Curţii de Apel Ploieşti, aceasta fiind instanţa competentă de la domiciliul reclamantului (art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004).

2. A doua instanţă învestită.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Ploieşti, secţia de contencios administrativ şi fiscal la data de 14 iunie 2023.

Prin sentinţa nr. 153 din data de 21 septembrie 2023, pronunţată în dosarul nr. x/2022, Curtea de Apel Ploieşti, secţia de contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, privind pe reclamantul A. şi pârâţii Guvernul României-Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989, Preşedintele României-Administraţia Prezidenţială şi Primul Ministru al României, în favoarea Tribunalului Prahova, secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal.

Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea de Apel Ploieşti a reţinut că Legea nr. 341/2004 reglementează modalităţile de exercitare a recunoştinţei faţă de eroii martiri, persoanele ce au avut un rol determinant pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 şi luptătorii participanţi la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei Române, instituie titlurile enumerate la art. 3, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru obţinerea calităţilor şi titlurilor, cum sunt enumerate la art. 3 2 din actul normativ special, drepturile conferite persoanelor care se încadrează în prevederile legii.

Art. 8 alin. (7) din lege precizează că acţiunile împotriva actelor administrative de respingere a cererilor pentru acordarea calităţilor şi obţinerea certificatului precum şi împotriva actelor administrative privind anularea certificatelor în condiţiile legii se soluţionează de instanţa de contencios administrativ conform Legii nr. 554/2004, cu respectarea competenţei de la art. 25 din Legea nr. 341/2004, competenţă care se regăseşte de fapt la art. 26 din actul normativ special, conform căruia, prin derogare de la dispoziţiile art. 10 din legea contenciosului administrativ, litigiile legate de aplicarea dispoziţiilor legii speciale, în care acţiunea este formulată în contradictoriu cu secretariatul de stat, se soluţionează în fond de secţia de contencios administrativ a tribunalului, iar în recurs de aceeaşi secţie a Curţii de Apel.

A mai reţinut că art. 26 din Legea nr. 341/2004 a fost introdus prin legea 2/2013, respectiv art. V din această lege, scopul edictării acestuia fiind degrevarea instanţelor judecătoreşti, fiind instituită o derogare de la dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea 554/2004 în sensul că revine tribunalului competenţa, ca instanţă de fond de contencios administrativ, chiar dacă parte în cauzele ce au ca obiect aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 este o instituţie centrală, respectiv Secretariatul de Stat sau Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989.

Legea nr. 341/2004 a fost modificată prin Legea nr. 242/2021, iar potrivit art. II alin. (1), în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Secretariatul de Stat va finaliza verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 341/2004, de către toţi titularii de titluri şi de certificate obţinute anterior. Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1)-(3) din Legea nr. 341/2004, nu mai beneficiază de drepturile acordate în temeiul acesteia, iar certificatul acordat acestora se retrage prin decizia Secretariatului de Stat. În cazul retragerii unui certificat, Secretariatul de Stat va propune Preşedintelui României retragerea titlului atribuit în baza acestuia. Decizia de retragere a certificatului poate fi contestată de titular la instanţa de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu respectarea competenţei prevăzute la art. 25 din Legea nr. 341/2004.

Astfel, legiuitorul a menţinut aceeaşi derogare în ceea ce priveşte competenţa de soluţionare în fond a litigiilor generate de aplicarea Legii 341/2004 prin toate modificările aduse actului normativ special din anul 2013 şi până în prezent, motiv pentru care revine competenţa de soluţionare tribunalului şi nu Curţii de Apel.

De asemenea, a reţinut că, în speţă, competenţa materială de soluţionare a prezentei cauze revine tribunalului în a cărui rază teritorială are domiciliul pârâtul, respectiv comuna Băneşti, judeţul Prahova, derogarea în ceea ce priveşte această competenţă fiind reglementată prin Legea nr. 2/2013 şi toate celelalte acte normative de modificare a Legii nr. 341/2004.

Faţă de cele de mai sus, în baza textului legal sus-menţionat şi a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) C. proc. civ., instanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Curţii de Apel Ploieşti, secţia de contencios administrativ şi fiscal şi a dispus înaintarea dosarului către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru ca aceasta să hotărască asupra conflictului ivit.

3. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Analizând conflictul negativ de competenţă intervenit între cele două instanţe, în raport de hotărârile pronunţate şi de înscrisurile aflate la dosarul cauzei, Înalta Curte constată că instanţa competentă să soluţioneze cauza este Tribunalului Prahova, secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal.

În ceea ce priveşte cadrul procesual se constată că, cererea de chemare în judecată vizează anularea parţială a unor acte administrative, respectiv a procesului-verbal din 04.08.2022, comunicat sub nr. x/8270/12.08.2022, încheiat de Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist instaurat în România în Perioada 1945-1989 prin Comisie şi Decretul nr. 1.068 din 01.08.2022 privind retragerea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant", emis de Preşedintele României, în ceea ce îl priveşte pe reclamantul A..

Aspectul care a generat conflictul negativ de competenţă între cele două instanţe se referă la stabilirea competenţei materiale, în raport cu prevederile legale incidente în materie.

Sub acest aspect, Înalta Curte constată că prevederile art. 26 din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, modificată, menţionează în mod expres că:

"Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, litigiile legate de aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, în care acţiunea este formulată în contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din decembrie 1989 sau Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, se soluţionează, în fond, de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, iar în recurs, de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel."

În raport de aceste dispoziţii, Înalta Curte constată că în mod corect a reţinut Curtea de Apel Ploieşti că instanţa competentă din punct de vedere material este tribunalul, secţia de contencios administrativ şi fiscal.

De asemenea, având în vedere că sub aspectul determinării competenţei teritoriale a instanţei de contencios administrativ sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 potrivit cărora:

"(3) Reclamantul persoană fizică sau juridică de drept privat se adresează exclusiv instanţei de la domiciliul sau sediul său.", Înalta Curte constată că Tribunalului Prahova, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal îi revine competenţa materială şi teritorială de soluţionare a cererii pendinte.

4. Temeiul de drept al soluţiei.

În consecinţă, pentru considerentele expuse şi în conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Prahova, secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamantul A. şi pârâţii Guvernul României-Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist instaurat în România în Perioada 1945-1989, Preşedintele României-Administraţia Prezidenţială şi Primul Ministru al României în favoarea Tribunalului Prahova, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 1 noiembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.