Hearings: June | | 2024
You are here: Home » Jurisprudence - details

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
The the Administrative and Tax Litigations Chamber

Decizia nr. 5140/2023

Decizia nr. 5140

Şedinţa publică din data de 8 noiembrie 2023

Asupra recursului de faţă, prin raportare la dispoziţiile art. 499 C. proc. civ., constată următoarele:

1. Obiectul cererii de chemare în judecată:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, sub nr. x/2022, reclamantul A. a chemat în judecată pârâţii Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării şi B. a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se anuleze, în parte, Hotărârea nr. 14 din 12 ianuarie 2022, din dosarul nr. x/2012 a Colegiului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi, pe cale de consecinţă, să se înlăture sancţiunea aplicată reclamantului.

La data de 6 septembrie 2022, Curtea, în temeiul art. 78 alin. (1) din C. proc. civ. coroborat cu art. 16 1 din acelaşi cod a introdus în cauză în calitate de intimat a autorului sesizării de discriminare, respectiv a domnului B..

Pârâtul Consiliul Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării prin întâmpinarea formulată a solicitat, pe cale de excepţie, respingerea acţiunii ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă iar, în subsidiar, a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamant, ca neîntemeiată.

La rândul său pârâtul B. prin întâmpinarea formulată a solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamant, ca neîntemeiată.

De asemenea, reclamantul a depus răspuns la întâmpinare şi concluzii scrise.

2. Hotărârea pronunţată în primă instanţă de fond:

Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, prin încheierea din 1 noiembrie 2022, în baza art. 413 alin. (1) punctul 1 din C. proc. civ. a suspendat judecarea cauzei privind pe reclamantul A. în contradictoriu cu pârâţii B. şi Consiliul Naţional Pentru Combaterea Discriminării cu sediul în Bucureşti, până la rămânerea definitivă a sentinţei civile nr. 1613/5.10.2022 pronunţată de Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, pronunţată în dosarul înregistrat sub numărul x/2022.

3. Cererea de recurs:

Împotriva acestei încheieri, a formulat recurs reclamantul A., solicitând admiterea recursului astfel cum a fost formulat, casarea încheierii de suspendare a judecaţii pronunţată la data de 1 noiembrie 2022 şi trimiterea cauzei Curţii de Apel Bucureşti în vederea continuării judecăţii.

Invocând incidenţa dispoziţiilor art. 488 alin. (1) pct. 5 şi pct. 8 C. proc. civ., recurentul a susţinut că încheierea din data de 1 noiembrie 2022 a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor de drept material dar şi a normelor procesuale şi a pretins că soluţia de suspendare a judecării cauzei, până la soluţionarea definitivă a sentinţei civile nr 1613/5.10.2022 pronunţată de Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, pronunţată în dosarul înregistrat sub numărul x/2022 este eronată, deoarece în dosarul respectiv nu are calitatea de parte.

Instanţa de judecată a pronunţat o hotărâre cu aplicarea greşită a normelor de drept material, deoarece nu este posibilă suspendarea judecării prezentului dosar până la soluţionarea dosarului menţionat anterior, cât timp prin această suspendare i se încalcă dreptul la justiţie într-un termen rezonabil.

În cauză a formulat întâmpinare pârâtul B., solicitând respingerea recursului ca neîntemeiat.

5. Procedura derulată în recurs:

În cauză a fost parcursă procedura de regularizare a cererii de recurs şi de efectuare a comunicării actelor de procedură între părţile litigante, prevăzută de art. 486 C. proc. civ., coroborat cu art. 490 alin. (2), art. 4711 şi art. 201 alin. (5) şi (6) C. proc. civ., cu aplicarea şi a dispoziţiilor O.U.G. nr. 80/2013.

În temeiul art. 490 alin. (2), coroborat cu art. 4711 şi art. 201 alin. (5) şi (6) C. proc. civ., prin rezoluţie s-a fixat termen de judecată pentru soluţionarea cererii de recurs la data de 8 noiembrie 2023, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

6. Considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:

Cu titlu preliminar, Înalta Curte notează că, acele critici formulate prin cererea de recurs care se referă la încălcarea dispoziţiilor de drept substanţial nu sunt susceptibile de încadrare în cazurile de nelegalitate prevăzute de art. 488 C. proc. civ., deoarece nu vizează soluţia de suspendare a judecării pricinii dispusă în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., drept pentru care încheierea recurată va fi examinată din perspectiva susţinerilor susceptibile de încadrare în art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., după cum urmează:

Recurentul a pus în discuţie aplicarea greşită, de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., fiind dispusă în mod greşit măsura suspendării cauzei.

Critica recurentului se vădeşte a fi întemeiată.

Conform prevederilor art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., ce vizează suspendarea facultativă "instanţa poate suspenda judecata când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi".

Din analiza dispoziţiilor evocate, se observă că măsura suspendării reprezintă un incident în cursul desfăşurării acţiunii şi are ca efect sistarea temporară a procedurii de judecată din cauza unor împrejurări voite de părţi sau independente de voinţa lor, aceste prevederi reglementând un caz de suspendare facultativă a judecăţii şi anume când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.

Măsura care a întrerupt cursul judecăţii - prin suspendare - a fost dispusă în prezenta cauză întrucât, prin Hotărârea CNCD nr. 14/12.01.2022, s-a dispus sancţionarea contravenţională a reclamantului A. şi a doamnei C. pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 2 alin 1 coroborate cu dispoziţiile art. 15 O.G. nr. 137/2000, iar motivele de fapt şi de drept care au stat la baza sancţionării contravenţionale a celor două persoane sunt comune şi regăsesc la punctele 44-47 din cuprinsul actului administrativ jurisdicţional menţionat anterior.

Instanţa de fond a reţinut că soluţionarea prezentei cauze depinde de soluţionarea dosarului înregistrat sub numărul x/2022 pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, sub numărul x/2022, prin raportare la efectul provizoriu al autorităţii de lucru judecat a sentinţei nr. 1613/5.10.2022 Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.

Or, se constată că măsura suspendării nu a fost dispusă prin raportare la împrejurarea că dezlegarea prezentei cauze ar depinde de existenţa sau inexistenţa vreunui drept procesual subiectiv care face obiectul judecăţii în dosarul nr. x/2022, ci s-a apreciat asupra efectului provizoriu al autorităţii de lucru judecat a sentinţei nr. 1613/5.10.2022 Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal al dosarului respectiv faţă de cel pendinte.

În acest context, în exercitarea controlului de legalitate a hotărârii atacate, Înalta Curte reţine că măsura procesuală a instanţei, care a întrerupt cursul judecăţii nu îndeplineşte condiţia premisă a cazului de suspendare facultativă analizat, măsură care are, aşa cum corect arată recurentul, caracter excesiv, raportat la stadiul procedurii şi obiectul învestirii instanţei.

Or, a subordona continuarea judecării pricinii de faţă de finalizarea unui dosar în care recurentul nu are calitatea de parte reprezintă o sarcină disproporţionată impusă recurentului, care nu îşi are justificare legală în dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., care recunosc facultatea instanţei de a suspenda judecata atunci când dezlegarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa ori inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.

În consecinţă, se constată că raportat la circumstanţele şi datele concrete ale speţei, instanţa de fond a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor art. 413 alin. (1), pct. 1 C. proc. civ.., ceea ce atrage incidenţa art. 488 pct. 5 C. proc. civ., text în care urmează a fi încadrate criticile de nelegalitate formulate de recurent pe temeiul art. 488 pct. 8 din cod, întrucât se invocă nesocotirea unei norme de procedură, iar nu de drept material.

Ca atare, conform art. 497 C. proc. civ., cu referire la art. 488 pct. 5 C. proc. civ., recursul va fi admis, încheierea recurată va fi casată şi cauza trimisă spre continuarea judecăţii aceleiaşi instanţe.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul formulat de reclamantul A. împotriva încheierii din 1 noiembrie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

Casează încheierea atacată şi trimite cauza aceleiaşi instanţe pentru continuarea judecăţii.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 8 noiembrie 2023.