Hearings: May | | 2024
You are here: Home » Jurisprudence - details

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
The the Administrative and Tax Litigations Chamber

Decizia nr. 5150/2023

Decizia nr. 5150

Şedinţa publică din data de 8 noiembrie 2023

Asupra conflictului negativ de competenţă de faţă,

Prin cererea înregistrată la data de 23.02.2023 sub nr. x/2023 pe rolul Tribunalului Bucureşti, secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, reclamanta A. în contradictoriu cu pârâţii Guvernul României şi Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne a solicitat instanţei să constate vătămarea drepturilor şi intereselor sale legitime, în sensul actualizării pensiei prin măsura reglementată de art. VII din O.U.G. nr. 59/2017, obligarea pârâtului Guvernul României să asigure fonduri pentru restituirea sumelor prevăzute indexarea şi actualizarea pensiei, dacă nu interveneau modificările aduse de O.U.G. nr. 59/2017 asupra prevederilor de la art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 223/2015, rezultate prin aplicarea Legii nr. 153/2017 de la data deschiderii drepturilor de pensie, respectiv 12.09.2017 şi H.G. nr. 28/2023 privind actualizarea soldelor de grad.

Totodată, reclamanta a invocat excepţia de neconstituţionalitate extrinsecă a dispoziţiilor art. VII din O.U.G. nr. 59/2017 prin raportare la art. 1 alin. (3) şi (5) şi art. 79 alin. (1) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie şi a solicitat sesizarea Curţii Constituţionale şi suspendarea judecării cauzei, conform dispoziţiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 până la soluţionarea excepţiei invocate.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 7 alin. (5) şi art. 9 alin. (1), alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Prin sentinţa civilă nr. 2556/02.05.2023 pronunţată de Tribunalul Bucureşti s-a admis excepţia necompetenţei sale materiale şi pe cale de consecinţă a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti, secţiile de contencios administrativ şi fiscal.

Reţinând incidenţa, în speţă, prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 (norme de competenţă absolută) instanţa a apreciat că obiectul actiunii este dat de solicitarea plăţii unor diferenţe de pensie, ceea ce nu se încadreaza în notiunea de taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de RON, aşa încât, având în vedere calitatea paratului Guvernul României cu care reclamanta înţelege să se judece, de autoritate publică a puterii executive, instanta se va raporta la criteriul rangului autorităţii care a fost chemată in judecată constatand că acest criteriu atrage competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, in temeiul art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti la data de 19.05.2023 sub nr. x/2023.

Prin sentinţa civilă nr. 1186 din 8 septembrie 2023 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, a fost admisă excepţia de necompetenţă materială şi a fost declinată competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată, în favoarea Tribunalului Bucureşti, secţia a VIII-a civilă, de conflicte de muncă şi asigurări sociale.

S-a constatat ivit conflict negativ de competenţă şi s-a dispus înaintarea dosarului către Înalta Curţe de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

În considerentele hotărârii s-a reţinut că, într-adevăr, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 554/2004, însă invocarea acestui text de lege apare ca fiind una pur formală, în condiţiile în care aceasta tinde, de fapt, să obţină restituirea părţii din pensie ce i s-ar fi cuvenit, dacă nu interveneau modificările referitoare la modalitatea de actualizare a pensiei prin O.U.G. nr. 59/2017, şi să obţină emiterea unei noi decizii de pensie cu un cuantum mai mare decât cel stabilit prin decizia emisă de Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne.

Conchide instanţa în sensul că, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 alin. (2) nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară.

În raport de aceste considerente, Curtea a reţinut că nu se pot aplica prevederile art. 10 din Legea nr. 554/2004 pentru stabilirea competenţei, în acest caz, fiind incidente dispoziţiile art. 95 pct. 1 C. proc. civ., care stabilesc competenţa tribunalului ori de câte ori nu este dată prin lege în competenţa altei instanţe.

Cu privire la conflictul negativ de competenţă, cu a cărui judecată a fost legal sesizată în baza art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte reţine următoarele:

Aspectul care a generat conflictul negativ de competenţă între instanţele sesizate îl constituie problema instanţei competente material să soluţioneze cauza, în raport cu obiectul dedus judecăţii şi prevederile legale incidente în materie.

Înalta Curte reţine că obiectul cererii introductive îl reprezintă acordarea de despăgubiri în temeiul dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 554/2004, indicat în mod expres de către reclamaţi în cuprinsul acţiunii, însoţită de excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII, pct. 2 şi 3 din O.U.G nr. 59/2017, reclamantul fiind nemulţumit că, în contextul emiterii O.U.G. nr. 59/2017, s-a modificat dreptul la actualizarea pensiei de serviciu a cărui beneficiar este, astfel cum era reglementat de dispoziţiile art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 223/2015.

Raportat la scopul urmărit de către reclamanţi prin introducerea acestei acţiuni pe rolul instanţei de judecată, respectiv la obiectul acţiunii, constând în obligarea autorităţilor pârâte la plata de despăgubiri şi la emiterea unui act administrativ prin care să dispună încetarea vătămării, competenţa materială şi teritorială de soluţionare a cauzei se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (5), coroborat cu art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 554/2004.

Prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, stabilesc două criterii pentru determinarea instanţei de contencios administrativ, respectiv pozitionarea autorităţii publice emitente a actului administrativ (autoritate centrală/locală) şi valoarea impozitului, taxei, contribuţiei care face obiectul actului administrativ.

În această situaţie, în speţă, este determinant criteriul rangului central al autorităţiilor publice pârâte (Guvernul României şi Casa Sectorială de pensii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne) faţă de care reclamanta a solicitat acordarea de despăgubiri şi obligarea la emiterea unui act administrativ prin care să dispună încetarea vătămării, competenţa materială de soluţionare revenind secţiei de contencios administrativ a curţilor de apel, argumente care concordă cu minuta sedinţei judecătorilor secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din 16 octombrie 2023.

În raport şi de dispoziţiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, care prevăd că reclamantul persoană fizică sau juridică de drept privat se adresează exclusiv instanţei de la domiciliul sau sediul său, Înalta Curte constată potrivit dovezilor de la dosar că reclamanta are domiciliul în circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Bucureşti, motiv pentru care reţine că instanţa competentă material şi teritorial să soluţioneze cauza în prima instanţă este Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Pentru considerentele expuse şi în conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanta A. şi pe pârâţii Guvernul României şi Casa Sectorială de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne în favoarea Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 8 noiembrie 2023.