Hearings: May | | 2024
You are here: Home » Jurisprudence - details

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
The the Administrative and Tax Litigations Chamber

Decizia nr. 5152/2023

Decizia nr. 5152

Şedinţa publică din data de 8 noiembrie 2023

Asupra conflictului negativ de competenţă de faţă,

Prin acţiunea înregistrată la data de 19.01.2023, pe rolul Cluj, secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Guvernul României, B., Ministerul Finanţelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii ca, prin hotărârea pronunţată să se dispună următoarele: repararea prejudiciului cauzat prin punerea în aplicare, începând cu data de 1 ianuarie 2022, a dispoziţiilor art. XXIV pct. 13 din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din data de 17.12.2021, publicată în M. O. nr. 1202/18.12.2021, prin care s-a introdus în Codul fiscal o taxă nouă sub forma contribuţiilor sociale obligatorii constând în asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din pensii pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 RON, pentru fiecare drept de pensie, respectiv: obligarea pârâţilor la despăgubiri constând în plata, respectiv restituirea către reclamantă a sumelor reţinute din pensia privată Pilon 2 a acestora, reţineri făcute cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, cu o bază de calcul a contribuţiei de 10% din partea ce a depăşeşte suma de 4.000 RON, sumă indexată cu rata inflaţiei, începând cu data reţinerii şi până la acoperirea integrală a prejudiciului, precum şi obligarea pârâţilor la despăgubiri constând în plata dobânzilor legale aferente sumelor reţinute cu titlul de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, calculate începând cu data reţinerii şi până la acoperirea integrală a prejudiciului. Reclamanta a mai solicitat obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 257 din 4 mai 2023 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Cluj, secţia mixtă de contencios administrativ, conflicte de muncă şi asigurări sociale.

Reţinând că, în cauză nu este pus în discuţie însăşi dreptul la pensie în sensul naşterii, modificării sau stingerii sale, reclamanta nu solicită plata pensiei într-un anumit cuantum, nu pune în discuţie corectitudinea calculării ab initio a acesteia sau a eventualei sale recalculări prin raportare la prevederile legale aferente raportului juridic de asigurări sociale, ci solicită explicit restituirea sumelor reţinute cu titlu de contribuţii de asigurări de sănătate, apreciind că acestea nu sunt datorate.

Concluzionând, instanţa a susţinut că, faţă de natura juridică a sumei a cărei restituire se solicită, anume contribuţii la asigurările sociale de sănătate, prezentul litigiu trebuie calificat ca un litigiu având ca obiect contribuţii, dintre cele menţionate la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, consecinţa fiind aplicarea criteriului valoric în stabilirea competenţei materiale de soluţionare a cauzei.

Ca atare, având în vedere că valoarea obiectului litigiului este sub pragul de 3.000.000 RON stabilit prin prevederile art. 10 alin. (1) din Legea 554/2004, competenţa materială de soluţionare a prezentei cauze îi revine tribunalului.

La Tribunalul Cluj, secţia mixtă de contencios administrativ, conflicte de muncă şi asigurări sociale, dosarul a fost înregistrat sub numărul x/2023,la data de 21 iunie 2023.

Din oficiu, completul specializat în litigii de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Cluj, secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, conflicte de muncă si asigurări sociale a invocat excepţia de necompetenţă materială iar, prin sentinţa nr. 2184/2023 din 11 octombrie 2023, s-a admis excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Botoşani şi declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Suceava, secţia de contencios administrativ şi fiscal.

S-a constatat ivit conflict negativ de competenţă şi s-a dispus înaintarea dosarului către Înalta Curţe de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut că, în prezenta cauză, autorităţile chemate în judecată sunt autorităţi publice centrale, neexistând niciun motiv pentru stabilirea competenţei de judecare a cauzei în favoarea tribunalului.

Prin urmare, potrivit articolului 10 din Legea contenciosului administrativ, competenţa de soluţionare a litigiului aparţine Curţii de Apel şi nu Tribunalului.

Suplimentar, tribunalul a subliniat că a fost reţinută competenţa de soluţionare a cauzei de către Curtea de Apel Cluj, secţia de contencios administrativ, în litigii similare, spre exemplu în dosarele nr. x/2023, y/2022, z/2023.

Cu privire la conflictul negativ de competenţă, cu a cărui judecată a fost legal sesizată în baza art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte reţine următoarele:

Aspectul care a generat conflictul negativ de competenţă între instanţele sesizate îl constituie problema instanţei competente material să soluţioneze cauza, în raport cu obiectul dedus judecăţii şi prevederile legale incidente în materie.

Înalta Curte reţine că obiectul cererii introductive îl reprezintă acordarea de despăgubiri în temeiul dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 554/2004, indicat în mod expres de către reclamat în cuprinsul acţiunii, însoţită de excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII, pct. 2 şi 3 din O.U.G nr. 59/2017, reclamantul fiind nemulţumit că, în contextul emiterii O.U.G. nr. 59/2017, s-a modificat dreptul la actualizarea pensiei de serviciu a cărui beneficiar este, astfel cum era reglementat de dispoziţiile art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 223/2015.

Raportat la scopul urmărit de către reclamantă prin introducerea acţiunii pe rolul instanţei de judecată, respectiv la obiectul acţiunii, constând în obligarea autorităţilor pârâte la plata de despăgubiri şi la emiterea unui act administrativ prin care să dispună încetarea vătămării, competenţa materială şi teritorială de soluţionare a cauzei se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (5), coroborat cu art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 554/2004.

Prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, stabilesc două criterii pentru determinarea instanţei de contencios administrativ, respectiv pozitionarea autorităţii publice emitente a actului administrativ (autoritate centrală/locală) şi valoarea impozitului, taxei, contribuţiei care face obiectul actului administrativ.

În această situaţie, în speţă, este determinant criteriul rangului central al autorităţiilor publice pârâte faţă de care reclamanta a solicitat acordarea de despăgubiri şi obligarea la emiterea unui act administrativ prin care să dispună încetarea vătămării, competenţa materială de soluţionare revenind secţiei de contencios administrativ a curţilor de apel, argumente care concordă cu minuta sedinţei judecătorilor secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din 16 octombrie 2023.

În raport şi de dispoziţiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, care prevăd că reclamanta persoană fizică sau juridică de drept privat se adresează exclusiv instanţei de la domiciliul sau sediul său, Înalta Curte constată, potrivit dovezilor de la dosar, că reclamanta are domiciliul în circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Cluj motiv pentru care reţine că instanţa competentă material şi teritorial să soluţioneze cauza în prima instanţă este Curtea de Apel Cluj, secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal.

Pentru considerentele expuse şi în conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Curţii de Apel Cluj, secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanta A. şi pe pârâţii Guvernul României, B., Ministerul Finanţelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii în favoarea Curţii de Apel Cluj, secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 8 noiembrie 2023.