Ședințe de judecată: Februarie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Condiţii şi efecte

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Judecata

Index alfabetic: acţiune în pretenţii

-taxă judiciară de timbru

-cerere de reexaminare

 

Legea nr. 146/1997 art. 18 alin. (1)

NCPC, art. 424 alin. (5), art. 430 alin. (1)

         Din economia dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 146/1997 rezultă că partea nemulţumită de modalitatea de determinare a taxei judiciare de timbru de către instanţă  are posibilitatea de a formula cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, care se soluţionează prin încheiere irevocabilă.

         Astfel, în condiţiile în care legea specială pune la îndemâna părţii interesate o cale de atac clară, precisă şi previzibilă, respectiv reexaminarea, aceasta este singura cale de atac prin intermediul căreia poate fi cenzurată existenţa şi întinderea obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, sub aceste aspecte neexistând un drept de opţiune între formularea unei cereri de reexaminare şi exercitarea unei alte căi de reformare.

        

Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 3001 din 9 octombrie 2014

 

Notă: * Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost abrogată de O.UG. nr. 80/2013 la data de 29 iunie 2013.

** În acelaşi sens este şi Decizia nr. 7 din 8 decembrie 2014 pronunţată de Completul competent să soluţioneze recursurile în interesul legii.

    

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul Spitalul Municipal M. a chemat în judecată pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului G., solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 3.319.905,43 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale spitaliceşti realizate în cursul anului 2011.

Tribunalul Gorj, Secţia I civilă, prin sentinţa civilă nr. 161/2013 din data de 12 septembrie 2013, a anulat ca netimbrată acţiunea introductivă formulată de reclamant, cu motivarea că, prin încheierea din 10 iulie 2013 pronunţată de aceeaşi instanţă, a fost respinsă ca nefondată cererea de reexaminare formulată de Spitalul Municipal M., iar din actele dosarului rezultă că nu s-a timbrat cererea nici anticipat şi nici până la termenul de judecată stabilit de instanţă.

Curtea de Apel Craiova, Secţia I civilă, prin decizia nr. 263 de la 3 februarie 2014, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul Spitalul Municipal M., reţinând că statuarea de către prima instanţă, printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, în sensul că reclamantul are obligaţia de a timbra cererea de chemare în judecată se constituie într-un impediment pentru instanţa de control de a mai examina acest aspect în calea de atac a apelului declarat împotriva sentinţei prin care s-a aplicat sancţiunea anulării cererii ca  netimbrată.

Împotriva acestei hotărâri, reclamantul a declarat recurs, învederând că instanţa de apel putea efectua controlul de legalitate şi temeinicie asupra hotărârii de anulare ca netimbrată a acţiunii de fond.

În argumentarea motivelor de recurs s-a mai arătat că, prin reglementarea procedurii cererii de reexaminare, a cărei soluţionare se face prin încheiere irevocabilă, legiuitorul nu a avut în vedere eludarea sau îndepărtarea instanţei superioare în grad de a efectua controlul asupra legalităţii şi temeiniciei hotărârilor de fond şi de apel sau a litigiului supus spre judecată.

Analizând recursul formulat, prin prisma motivelor de recurs invocate şi a temeiului de drept invocat, Înalta Curte a apreciat că acesta este nefondat pentru următoarele motive :        

 Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (act normativ incident în cauză), determinarea cuantumului taxei judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată, iar împotriva modului de stabilire a acesteia se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate.

Cererea  de reexaminare, conform dispoziţiilor legale anterior menţionate, se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere irevocabilă.

Aşadar, potrivit articolului anterior menţionat, dacă partea este nemulţumită de modalitatea de determinare a taxei judiciare de timbru de către instanţă, inclusiv de stabilirea caracterului evaluabil în bani al cererii, are posibilitatea de a formula reexaminare, cale de atac exclusivă pentru soluţionarea incidentelor privind timbrajul, întrucât asemenea critici nu pot fi susţinute prin intermediul căilor de atac, de vreme ce legea specială pune la îndemâna părţii interesate o altă cale de atac clară, precisă şi previzibilă.

Prin urmare, reexaminarea este singura cale de atac prin intermediul căreia poate fi cenzurată existenţa şi întinderea obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, sub aceste aspecte neexistând un drept de opţiune între formularea unei cereri de reexaminare şi exercitarea unei alte căi de reformare. Ca atare, măsura privind taxa judiciară de timbru devine irevocabilă prin soluţionarea reexaminării sau prin expirarea termenului de exercitare a acestei căi de atac, după caz.

În aceste condiţii,  hotărârea instanţei de apel este pronunţată cu respectarea normelor de drept material incidente în cauză, deoarece, potrivit art. 430 alin. (1) C. proc. civ., hotărârea judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată.

Întrucât încheierile sunt hotărâri ale instanţei, astfel cum prevede art. 424 alin. (5) C. proc. civ., efectul autorităţii de lucru judecat operează şi în privinţa acestora, indiferent dacă soluţiile adoptate de instanţă sunt în sensul admiterii sau respingerii pretenţiilor solicitate.

În speţă, recurentul-reclamant nu a depus, până la termenul de judecată stabilit pentru soluţionarea cauzei, dovada taxei judiciare de timbru în cuantum de 37.310,05 lei taxă judiciară de timbru şi a timbrului judiciar în cuantum de 5 lei, deşi a fost citat cu această menţiune, iar, prin încheierea din data de 10 iulie 2013 a Tribunalului Gorj, Secţia I civilă, s-a respins cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru stabilite prin încheierea de şedinţă din 4 iulie 2013.

În aceste condiţii, Curtea de Apel Craiova a stabilit, în mod just, situaţia de fapt şi a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor legale incidente în cauză, astfel încât recursul este nefondat.

Faţă de aceste considerente, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ca nefondat recursul declarat de Spitalul Municipal M. împotriva deciziei nr. 263 din 3 februarie 2014 a Curţii de Apel Craiova, Secţia I civilă.