Ședințe de judecată: Mai | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 5216/2013

Şedinţa publică de la 26 aprilie 2013

Asupra contestaţiei în anulare de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1. Hotătârea instanţei de fond

Prin sentinţa nr. 5353 din 5 noiembrie 2010, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, a respins acţiunea formulată de către reclamanta SC S.A. SRL în contradictoriu cu pârâtele A.N.A.F. şi D.G.F.P. Ilfov, reţinând că unul din capetele de cerere este prematur, altul este inadmisibil, iar cererea, pe fond, este neîntemeiată.

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs reclamanta, susţinând că este netemeinică şi nelegală, fără a depune, însă, şi dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi timbrul judiciar corespunzătoare căii de atac exercitate.

În data de 17 mai 2012, recurenta-reclamantă a depus, la dosarul cauzei, o cerere prin care a învederat Curţii faptul că se află în curs de lichidare, că şi-a schimbat denumirea în SC S.A.D. SRL, solicitând citarea sa prin lichidator judiciar, precum şi scutirea de plata taxei judiciare de timbru.

Prin încheierea din data de 18 mai 2012, Înalta Curte a respins cererea recurentei de scutire de plata taxei judiciare de timbru, reţinând că în speţă nu este întrunită ipoteza avută în vedere de dispoziţiile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 86/2006.

2. Hotărârea instanţei de recurs

Prin decizia nr. 3674 din 21 septembrie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, a anulat recursul declarat de SC S.A.D. SRL, ca netimbrat.

Pentru a hotărî astfel, Înalta Curte a reţinut că, recurenta reclamantă, deşi legal citată cu menţiunea obligaţiei de a achita taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar în valoare de 19,5 şi, respectiv, 0,15 lei, datorate pentru calea de atac exercitată, nu s-a conformat dispoziţiilor instanţei.

Or, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. m) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 3 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, aprobată prin Legea nr. 106/1995, cu modificările şi completările ulterioare, pentru calea de atac exercitată se plătesc taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar, dovada achitării acestora ataşându-se, potrivit art. 3021 alin. (2) C. proc. civ., la cererea de recurs.

Cum dovada timbrării nu a fost ataşată cererii de recurs, conform dispoziţiilor legale sus menţionate, iar recurenta nu şi-a îndeplinit această obligaţie legală nici ulterior, deşi a fost citată cu menţiunea timbrării corespunzătoare, devin aplicabile dispoziţiile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 şi art. 9 din O.G. nr. 32/1995, recursul a fost anulat ca netimbrat.

3. Contestaţia în anulare.

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie în anulare SC S.A.D. SRL, întemeiată pe dispoziţiile art. 317 C. proc. civ.

În motivare, contestatoarea a susţinut că pentru ziua judecăţii procedura de citare nu a fost legal îndeplinită prin lichidator judiciar, deşi la data de 27 martie 2012 a fost deschisă procedura simplificată împotriva debitoarei recurente.

A mai arătat că în mod greşit instanţa de recurs a anulat recursul, ca netimbrat, întrucât recursul nu era supus plăţii taxei de timbru, debitoarea fiind exceptată de la plata acestei taxe, în temeiul art. 77 din Legea nr. 85/2006.

Prin întâmpinare, intimata A.N.A.F. a solicitat respingerea contestaţiei în anulare, ca neîntemeiată.

II. Considerentele Înaltei Curţi asupra contestaţiei în anulare

După examinarea motivelor contestaţiei în anulare se constată că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente:

Obiectul contestaţiei în anulare îl constituie decizia nr. 3674 din 21 septembrie 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, prin care s-a anulat recursul declarat de SC S.A.D. SRL, ca netimbrat.

Contestaţia în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, prin care se cere instanţei care a pronunţat hotărârea atacată în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, să-şi desfiinţeze propria hotărâre şi să procedeze la o nouă judecată.

Contestaţia în anulare a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. („când procedura de chemare a părţii pentru ziua când s-a judecat pricina nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii”), contestatoarea susţinând că nu a fost citat lichidatorul judiciar, la sediul din str. Staicovici Bucureşti.

Verificând actele şi lucrările dosarului nr. 4488/2/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se constată că susţinerile contestatoarei sunt nefondate.

Într-adevăr, contestatoarea se afla în procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2006, fiind numit lichidator judiciar practicianul în insolvenţă C.I.E. IPURL cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Staicovici.

În dosarul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 4488/2/2009, este ataşată citaţia emisă la data de 31 mai 2012, către contestatoare, prin lichidator judiciar la sediul din Bucureşti, str. Dr. Staicovici, având înscrisă şi menţiunea de timbrare.

De asemenea, la dosar se află ataşată dovada de comunicare a citaţiei către contestatoare, purtând ştampila şi semnătura lichidatorului judiciar.

În aceste condiții, instanța constată că procedura de citare a fost efectuată în mod corect, cu respectarea prevederilor art. 87 alin. (5) C. proc. civ.

Cu privire la susţinerea contestatoarei, în sensul că recursul nu era supus plăţii taxei de timbru şi a timbrului judiciar, în temeiul art. 77 din Legea nr. 85/2006, deși acest motiv excede analizei în cadrul contestației în anulare, Înalta Curte remarcă faptul că la data promovării recursului, respectiv 19 iulie 2011, contestatoarea nu se afla în procedura falimentului, recursului fiind promovat de către societate.

Având în vedere toate considerentele expuse, în temeiul art. 320 C. proc. civ., Înalta Curte va respinge contestaţia în anulare, ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge contestaţia în anulare formulată de SC S.A.D. SRL Bucureşti, prin lichidator judiciar C.I.E. IPURL împotriva deciziei nr. 3674 din 21 septembrie 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 26 aprilie 2013.