Ședințe de judecată: Februarie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 2994/2016

Şedinţa publică din data de 03 noiembrie 2016

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1. Circumstanţele cauzei. Cererea de chemare în judecată.

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Curţii de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), a solicitat anularea Adresei cu nr. 7616 din 02.06.2014, obligarea intimatei la restituirea către reclamantă a sumei de 69.000 RON achitată către ANCPI cu titlu de garanţie în vederea aprobării scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului situat în extravilanul comunei Afumaţi, judeţul Ilfov, tarlaua 15, parcela 61/7, număr cadastral 962 precum şi obligarea pârâtei la achitarea către reclamantă, a dobânzii aferente sumei de 69.000 RON, calculată de la data constituirii - 04.09.2008 - şi până la data restituirii efective, cu cheltuieli de judecată.

2. Soluţia instanţei de fond

Prin sentinţa civilă nr. 142 din data de 12.03.2015, Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a admis excepţia prematurităţii şi în consecinţă a respins ca prematură acţiunea formulată de către reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

3. Cererea de recurs şi motivele înfăţişate

Împotriva sentinţei civile nr. 142 din data de 12.03.2015, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a declarat recurs reclamanta A., invocând dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 554/2004. În dezvoltarea motivelor de recurs recurenta a opinat în sensul că, recursul declarat împotriva unei hotărâri care potrivit legii nu poate fi atacată cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevăzute de art. 488, instanţa putând să examineze cauza sub toate aspectele, înfăţişând, în esenţă, următoarele critici faţă de hotărârea primei instanţe:

• Raportat la concluzia în sensul că la momentul acţiunii nu a existat o documentaţie de redare a terenului în circuitul agricol a suprafeţei de 57.500 mp, acţiunea fiind promovată în lipsa acestei documentaţii, se susţine că la solicitarea societăţii A. înregistrată la OCPI sub nr. 3898C din 29.03.2014, privitor la semnarea şi ştampilarea procesului-verbal nr. x din 18 decembrie 2013 de redare în circuitul agricol a unei suprafeţe de 57.500 mp situată în extravilanul comunei Afumaţi, delegatul OCPI Ilfov, B., a constatat că o suprafaţă de 414,12 mp nu a fost redată circuitului agricol.

Astfel, sumele datorate fondului de garanţie reprezentând taxa procentuală pentru scoaterea temporară din circuitul agricol se diminuează cu o suprafaţă de 414,12 mp din totalul de 57.500 mp.

Este real că a existat o documentaţie doar pentru o suprafaţă de 57.085,88 mp din totalul de 57.500 mp, însă acest aspect nu justifică admiterea excepţiei câtă vreme există o documentaţie şi se confirmă redarea terenului circuitului agricol.

• Raportat la concluzia că nu există confirmarea Direcţiei pentru Agricultură Ilfov de îndeplinire a obligaţiilor reclamantei cu privire la redarea suprafeţei de 57.500 mp, se susţine că această concluzie nu este reală deoarece procesul-verbal de redare în circuitul agricol nr. x din 18 decembrie 2013 poartă ştampila Direcţiei pentru Agricultură Ilfov şi semnătura ing. C.

• Raportat la concluzia că neparcurgerea procedurii administrativă este recunoscută de reclamantă prin adresa din 03 noiembrie 2014, prin care aceasta solicită Direcţiei pentru Agricultură Ilfov desemnarea unei persoane în vederea constituirii comisiei de redare în circuitul agricol a terenului, susţine că prin adresa menţionată s-a solicitat desemnarea unei persoane în vederea constituirii comisiei de redare în circuitul agricol doar pentru suprafaţa de 396,62 mp, deoarece la momentul respectiv, suprafaţa de 57.085,88 mp era deja redată circuitului agricol.

•Raportat la concluzia că nu a fost constituită comisia de redare în circuitul agricol a terenului şi nu a încheiat actele care să ateste redarea în circuitul agricol a suprafeţei în discuţie, susţine că doar pentru suprafaţa de 396,62 mp nu s-a constituit comisia de redare în circuitul agricol.

• Raportat la concluzia că procesul-verbal de redare în circuitul agricol nr. x din 18 decembrie 2013 care apare a fi semnat la rubrica proprietar D., iar în cuprinsul acestuia se menţionează că proprietarul terenului nu a fost prezent, deşi încunoştinţat, iar semnătura acestuia lipseşte, solicită să se constate că din adresa nr. xC din 19.03.2014 şi nr. 932 din 28 martie 2014 rezultă că "întrucât proprietarul nu a fost prezent la data prezentei, procesul-verbal de redare în circuitul agricol a fost semnat ulterior".

• Raportat la concluzia că lipseşte participarea primăriei pe teritoriul căreia se află terenul, iar pentru Direcţia Agricolă Ilfov şi OPCI Ilfov nu s-a aplicat ştampila şi nu s-a demonstrat în alt mod că persoanele menţionate ca semnatare au drept de reprezentare pentru instituţiile respective, se susţine că procesul-verbal de redare în circuitul agricol nr. x din 18 decembrie 2013 este înregistrat la Consiliul Local Afumaţi sub nr. x din 19 decembrie 2013 şi există semnătura şi ştampila Primăriei Afumaţi, este semnat de ing. C. din partea Direcţiei pentru Agricultură Ilfov şi poartă ştampila acestei entităţi, este semnat de ing. B. din partea OCPI Ilfov şi există şi ştampila OCPI, este semnat de către E. din partea OSPA Giurgiu şi există ştampila OSPA Giurgiu.

• Raportat la concluzia că înscrisul emanând de la reclamantă şi intitulat proces-verbal de predare primire nr. x din 05 martie 2014 apare a fi semnat de proprietar D. cu aceeaşi semnătură ca şi actul de la fila 17, în care se menţionează expres că proprietarul nu a participat şi, pe cale de consecinţă, nu a semnat actul cu semnătura care i se atribuie, susţine că acest proces-verbal a fost semnat ulterior de D.

4. Apărările formulate în cauză

Prin întâmpinarea formulată, intimata Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a solicitat respingerea recursului reclamantei, ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind legală.

5. Procedura derulată în recurs

În cauză a fost întocmit raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului, iar prin încheierea de şedinţă din data de 20 aprilie 2016, s-a dispus comunicarea raportului, în baza dispoziţiilor art. 493 alin. (4) C. proc. civ., cu menţiunea că părţile pot formula în scris un punct de vedere asupra raportului, în termen de 10 zile de la comunicare.

La termenul din 03.11.2016 având în vedere că în raport s-a considerat că recursul este admisibil, iar problema de drept care se pune în recurs nu este controversată, s-a considerat, de către toţi membrii completului, că se poate face aplicarea prevederilor art. 493 alin. (6) C. proc. civ.

6. Soluţia instanţei de recurs

Analizând sentinţa atacată, prin prisma criticilor formulate de recurent, a apărărilor expuse în întâmpinarea intimatei şi faţă de actele şi lucrările dosarului, Înalta Curte apreciază că recursul este nefondat, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Recurenta-reclamantă a investit instanţa de contencios administrativ cu cererea de anulare a Adresei nr. x din 2.06.2014 emisă de intimata-pârâtă ANCPI, prin care, în esenţă, au fost comunicate refuzul şi motivele pentru care nu s-a putut da curs solicitării de recuperare a garanţiei pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenului situat în judeţul Ilfov, comuna Afumaţi, tarlaua 15, parcela 61/7, nr. cadastral 962, raportat la prevederile art. 93 din Legea nr. 18/1991, republicată. Prin aceeaşi acţiune reclamanta-recurentă a solicitat şi obligarea pârâtei ANCPI la restituirea sumei de 69.000 RON achitată cu titlu de garanţie, plus dobânda aferentă, calculată de la data de 4.09.2008 (data constituirii) şi până la data restituirii efective.

Instanţa de fond, apreciind în sensul că adresa din 2 iunie 2013 nu constituie un act administrativ, ceea ce nu alternează însă natura juridică a acţiunii în restituirea efectivă a garanţiei, a admis excepţia prematurităţii acţiunii, raportat, în esenţă, la lipsa documentaţiei integrale de redare a terenului în circuitul agricol pentru suprafaţa de 57.500 m2.

Contrar susţinerilor recurentei-reclamante şi în acord cu argumentaţia înfăţişată de judecătorul fondului şi Înalta Curte reţine că în mod corect şi cu justa aplicare a textelor de lege în continuare enunţate a fost admisă excepţia prematurităţii acţiunii, invocată de autoritatea intimată.

Actele dosarului, astfel cum au fost analizate şi în cuprinsul sentinţei atacate, atestă că recurenta-reclamantă nu a parcurs în întregime etapa administrativă pregătitoare de întocmire a documentaţiei prevăzute de Cap. III, pct. 3 din Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, raportat la dispoziţiile art. 93 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 republicată. Criticile şi susţinerile recurentei sunt nefondate din perspectiva reglementărilor sus arătate, iar prima instanţă cu justeţe a reţinut că prin înscrisurile depuse la dosar, la care s-a făcut de altfel trimitere şi prin motivele de recurs, nu s-a demonstrat că documentaţia de redare a terenului în circuitul agricol a fost întocmită potrivit Ordinului comun MAP/MAAP/2002 după cum nu există nici confirmarea Direcţiei pentru Agricultură Ilfov de îndeplinire a obligaţiilor reclamantei cu privire la redarea suprafeţei de 57.000 m2, în procesul-verbal de redare nr. x din 18 decembrie 2013, indicat şi în cererea de recurs, fiind menţionată doar suprafaţa de 57.086 m2.

În raport de împrejurarea că, în cauză, nu a fost depusă o documentaţie care să ateste redarea terenului în circuitul agricol a suprafeţei de 57.500 m2, în mod corect şi în opinia Înaltei Curţi, prima instanţă a apreciat că acţiunea reclamantei, astfel cum a fost formulată, este prematură, nefiind parcursă integral etapa administrativă pregătitoare, de întocmire a documentaţiei, astfel cum este aceasta prevăzută în Cap. III, pct. 3 din Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar.

Prima instanţă a indicat în mod judicios atât lipsurile din documentaţia prezentată ca şi neconcordanţele (legate de semnăturile proprietarului D. de pe documentele aflate la filele 27 şi 17 dosar fond) din cuprinsul înscrisurilor prezentate, susţinerile din cuprinsul cererii de recurs nefiind de natură a contrazice sau a aduce elemente probatorii noi, în ceea ce priveşte constatările primei instanţe. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât, chiar recurenta-reclamantă recunoaşte că, în mod real, nu a existat o documentaţie pentru întreaga suprafaţă de 57.500 m2, doar pentru 57.085,88 m2.

Concluzionând, aşadar, în sensul că prima instanţă a aplicat şi interpretat corect prevederile legale incidente în cauză şi reţinând drept urmare netemeinicia criticilor recurentei-reclamante, ce au fost subsumate prevederilor art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte, în temeiul art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 şi al art. 496 C. proc. civ., va respinge ca nefondat recursul de faţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de reclamanta A. împotriva sentinţei civile nr. 142 din data de 12.03.2015, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 03 noiembrie 2016.