Ședințe de judecată: Iulie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 454/2019

Şedinţa publică din data de 1 martie 2019

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu sub nr. x/2017, reclamanţii A. şi B. au chemat în judecată pârâtele C. S.A. şi C. S.A. Sucursala Gorj, solicitând instanţei de judecată ca prin sentinţa pe care o va pronunţa în cauză să constate nulitatea absolută a clauzelor contractuale inserate în convenţia de credit de consum nr. x/2007, aşa cum a fost modificată prin act adiţional, la art. 5 privind efectuarea plăţilor în moneda creditului şi suportarea de către consumator a diferenţelor de curs valutar ca fiind abuzive, îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-Leu pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în RON a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, obligarea pârâtelor la restituirea sumelor încasate în plus faţă de cursul de la data încheierii contractului de credit până la data rămânerii definitive a hotărârii, sume actualizate la zi la data plăţii acestora de către reclamanţi, la data restituirii de către bancă, cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 1664 din 13 martie 2018 pronunţată de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr. x/2017 s-a respins cererea formulată de reclamanţii A. şi B., în contradictoriu cu pârâtele C. S.A. şi C. S.A. - Sucursala Gorj, având ca obiect anulare clauze contractuale.

Împotriva acestei sentinţe au decalat apel reclamanţii A. şi B. prin care au solicitat în temeiul dispoziţiilor art. 480, alin. (2) C. proc. civ., admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei atacate în sensul admiterii acţiunii şi: constatarea nulităţii absolute a clauzelor contractuale inserate în convenţia de credit de consum nr. x din 20 iunie 2007, aşa cum a fost modificată prin act adiţional, la art. 5 privind efectuarea plăţilor în moneda creditului şi suportarea de către consumator a diferenţelor de curs valutar ca fiind abuzive; îngheţarea cursului de schimb valutar CHF-leu pentru efectuarea plăţilor în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în RON a francului elveţian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului; obligarea pârâtei la restituirea sumelor încasate în plus faţă de cursul de la data încheierii contractului, de credit, de la data încheierii contractului de credit până la data rămânerii definitive a hotărârii, sume actualizate la zi de la data plăţii acestora de către reclamant la data restituirii de către bancă.

În subsidiar în temeiul dispoziţiilor art. 480, alin. (3) Noul C. proc. civ., au solicitat admiterea apelului anularea hotărârii atacate, în condiţiile în care se va aprecia că motivarea sumară a sentinţei şi nereţinerea tuturor criticilor formulate, constituie o motivare care împiedică realizarea controlului judiciar.

Tribunalul Gorj, secţia a II-a civilă, prin decizia nr. 490 din 30 octombrie 2018, a admis apelul declarat de apelanţii reclamanţi A. şi B., împotriva sentinţei civile nr. 1664 din 13 martie 2018 pronunţată de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr. x/2017, în contradictoriu cu intimatele pârâte S.C. C. S.A. şi C. S.A. - Sucursala Gorj.

A schimbat sentinţa în sensul că a admis acţiunea.

A constatat nulitatea absolută parţială a clauzei de la art. 5.1 din contract prin care riscul valutar este lăsat în sarcina excluzivă a consumatorului, cu consecinţa recalculării şi plăţii ratelor creditului pe toată durata de derulare în moneda creditului la cursul de schimb valutar la data încheierii contractului.

A dispus restituirea sumelor încasate ca diferenţe de curs valutar actualizate cu indicele de inflaţie de la data încasării la data restituirii.

A luat act că se solicită pe cale separată cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs recurenta-pârâtă S.C. C. S.A.

Înalta Curte a luat în examinare, cu prioritate, excepţia necompetenţei sale materiale asupra căreia, în temeiul art. 132 raportat la art. 494 C. proc. civ., reţine următoarele:

Decizia supusă recursului a fost pronunţată de către tribunal, într-un litigiu prin care s-a soluţionat o cerere care a declanşat procedura judiciară în faţa judecătoriei.

Cu întâietate, sub aspectul excepţiei de necompetenţă materială, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reţine incidenţa prevederilor art. 97 pct. 1 din C. proc. civ. din care reiese că instanţa supremă judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel, precum şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege.

Recursul a fost declarat împotriva unei decizii pronunţate de Tribunalul Gorj, secţia a II-a civilă, în apel, într-o cerere evaluabilă în bani în valoare de până la 200.000 RON.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a statuat prin decizia nr. 18/2018 din 01 octombrie 2018, pronunţată în dosarul nr. x/2018 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 965 din 14 noiembrie 2018:

"În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 96 pct. 3, art. 97 pct. 1 şi art. 483 din C. proc. civ., competenţa de soluţionare a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de către tribunale, în cauzele având ca obiect cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 RON inclusiv, ca urmare a pronunţării Deciziei nr. 369 din 30 mai 2017 a Curţii Constituţionale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 20 iulie 2017, revine curţilor de apel."

Potrivit dispoziţiilor art. 97 pct. 1 din C. proc. civ., "Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel, precum şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege".

Aşadar, prima teză a acestui text a atribuit instanţei supreme competenţa de soluţionare a recursurilor declarate împotriva hotărârilor curţilor de apel.

A doua teză a art. 97 pct. 1 din C. proc. civ. se referă la alte hotărâri, cum sunt cele ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Biroului Electoral Central, ale secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în care instanţei supreme îi revine competenţa de a soluţiona recursuri, constituită fie în complet al unei secţii, fie în Completul de 5 Judecători.

Organizarea ierarhică a instanţelor judecătoreşti, ce rezultă din art. 2 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 94-97 din C. proc. civ., presupune ca învestirea instanţelor de control judiciar să se facă din treaptă în treaptă, instanţele superioare învestite cu soluţionarea unei căi de atac de reformare putând infirma soluţiile pronunţate de instanţele inferioare.

Astfel, în condiţiile reglementării actuale, competenţa trebuie atribuită prin aplicarea principiului organizării judecătoreşti în sistem ierarhic de tip piramidal, pentru a se împlini dezideratul realizării de către instanţe a controlului judiciar din treaptă în treaptă, dispoziţiile legale relevând că un atare sistem, în materie procesual civilă, nu a fost abandonat prin noul C. proc. civ.

Înalta Curte are, de asemenea, în vedere dispoziţiile art. 517 alin. (4) din C. proc. civ., potrivit cărora:

"Dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I."

De aceea, în condiţiile pronunţării deciziei recurate de către Tribunalul Gorj, secţia a II-a civilă, competenţa de soluţionare a recursului aparţine Curţii de Apel Craiova, instanţă în favoarea căreia aceasta urmează să fie declinată, în temeiul art. 132 alin. (1) şi (3) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite excepţia de necompetenţă materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă în soluţionarea recursului declarat de recurenta-pârâtă S.C. C. S.A. împotriva deciziei nr. 490 din 30 octombrie 2018, pronunţată de Tribunalul Gorj, secţia a II-a civilă.

Trimite cauza spre competentă soluţionare Curţii de Apel Craiova.

Fără nicio cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 1 martie 2019.