Ședințe de judecată: Iulie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 1469/2018

Şedinţa publică din data de 12 aprilie 2018

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul acţiunii deduse judecăţii

Reţine că prin acţiunea formulată, reclamanta A. Sucursala Cluj a solicitat în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, să se dispună anularea Adresei nr. x,06.2014, obligarea intimatei la restituirea către reclamantă a sumei de 69.000 RON, achitată către ANCPI cu titlu de garanţie, în vederea aprobării scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului situat în extravilanul comunei Afumaţi, judeţul Ilfov, tarlaua x, parcela x, număr cadastral x; obligarea pârâtei la achitarea către reclamantă, a dobânzii aferente sumei de 69.000 RON, calculată de la data constituirii - 04.09.2008 - şi până la data restituirii efective; cu cheltuieli de judecată.

Prin întâmpinarea formulată în faţa primei instanţe, pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a invocat excepţia prematurităţii acţiunii, cu motivarea că la data promovării acţiunii nu există o documentaţie de redare a terenului în circuitul agricol, întocmită potrivit Capitolului III, punctul 3 din Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Ordinul comun MAP/MAAP/127/202/2002 - şi nici confirmarea Direcţiei pentru Agricultură Ilfov, de îndeplinire a obligaţiilor reclamantei cu privire la redarea suprafeţei de 57.500 mp.

2. Hotărârea primei instanţe

Prin sentinţa civilă nr. 142/2015 din data de 12 martie 2015, Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. x a admis excepţia prematurităţii şi a respins, ca prematură, acţiunea formulată de către reclamanta A. Italia Sucursala Cluj în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

3. Calea de atac exercitată în cauză

Împotriva sentinţei civile nr. 142/2015 din data de 12 martie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a declarat recurs reclamanta A. Sucursala Cluj, înregistrat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. x.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta-reclamantă a susţinut că la momentul acţiunii nu a existat o documentaţie de redare a terenului în circuitul agricol a suprafeţei de 57.500 mp, acţiunea fiind promovată în lipsa acesteia, iar la solicitarea societăţii A., la semnarea şi ştampilarea procesului-verbal nr. x de redare în circuitul agricol a unei suprafeţe de 57.500 mp, situată în extravilanul comunei Afumaţi, delegatul OCPI Ilfov a constatat că o suprafaţă de 414,12 mp nu a fost redată circuitului agricol, astfel că sumele datorate fondului de garanţie reprezentând taxa procentuală pentru scoaterea temporară din circuitul agricol s-au diminuat cu o suprafaţă de 414,12 mp din totalul de 57.500 mp.

A mai arătat că deşi a existat o documentaţie doar pentru o suprafaţă de 57.085,88 mp din totalul de 57.500 mp, acest aspect nu justifică admiterea excepţiei.

Raportat la faptul că nu există confirmarea Direcţiei pentru Agricultură Ilfov de îndeplinire a obligaţiilor reclamantei cu privire la redarea suprafeţei de 57.500 mp, s-a susţinut că această concluzie nu este reală, deoarece procesul-verbal de redare în circuitul agricol nr. x/18.12.2013 poartă ştampila Direcţiei pentru Agricultură Ilfov şi semnătura ing. B.

Referitor la neparcurgerea procedurii administrative, recunoscută de reclamantă prin adresa nr. x/2014, arată că prin aceasta se solicită Direcţiei pentru Agricultură Ilfov desemnarea unei persoane în vederea constituirii comisiei de redare în circuitul agricol doar pentru suprafaţa de 396,62 mp, deoarece la momentul respectiv, suprafaţa de 57.085,88 mp era deja redată circuitului agricol, dar pentru suprafaţa de 396,62 mp, nu s-a constituit comisia de redare în circuitul agricol.

Referitor la semnătura proprietarului C. de pe procesul-verbal de redare în circuitul agricol nr. x/18.12.2013, deşi în cuprinsul acestuia s-a menţionat că proprietarul terenului nu a fost prezent, a solicitat să se constate că din adresele nr. x şi nr. 932/28.03.2014 reiese că "întrucât proprietarul nu a fost prezent la data prezentei, procesul-verbal de redare în circuitul agricol a fost semnat ulterior".

În ceea ce priveşte lipsa participării la semnarea procesului-verbal a primăriei pe teritoriul căreia se află terenul, precum şi faptul că pentru Direcţia Agricolă Ilfov şi OPCI Ilfov nu s-a aplicat ştampila şi nu s-a demonstrat că persoanele menţionate ca semnatare au drept de reprezentare pentru instituţiile respective, s-a susţinut că procesul-verbal de redare în circuitul agricol nr. x/18.12.2013 a fost înregistrat la Consiliul Local Afumaţi sub nr. x/2013 şi există semnătura şi ştampila Primăriei Afumaţi, fiind semnat de ing. B. din partea Direcţiei pentru Agricultură Ilfov şi poartă ştampila acestei entităţi, este semnat de ing. D. din partea OCPI Ilfov şi există şi ştampila OCPI, este semnat de către E. din partea OSPA Giurgiu şi există ştampila OSPA Giurgiu.

4. Apărările formulate de către intimata-pârâtă

Prin întâmpinarea formulată în faţa primei instanţe de recurs, intimata Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a solicitat respingerea recursului reclamantei, ca nefondat şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind legală.

5. Decizia pronunţată în recurs şi atacată cu contestaţie în anulare

Prin Decizia nr. 2994 din 3 noiembrie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. x, a fost respins recursul declarat de reclamanta A. Italia - Sucursala Cluj împotriva sentinţei civile nr. 142 din data de 12.03.2015, pronunţată de Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

6. Contestaţia în anulare formulată

Împotriva Deciziei nr. 2994 din 3 noiembrie 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, pronunţate în dosarul nr. x, a formulat contestaţie în anulare recurenta-reclamantă A. Italia - Sucursala Cluj la data de 20 februarie 2017, întemeiată pe dispoziţiile art. 503 alin. (1) C. proc. civ., solicitând anularea deciziei contestate şi admiterea recursului formulat de aceeaşi parte, cu consecinţa casării sentinţei civile nr. 142 din data de 12.03.2015 a Curţii de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi trimiterea cauzei spre rejudecare acestei instanţe, având în vedere că acţiunea nu a fost soluţionată pe fond. A solicitat şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

7. Soluţia dată asupra contestaţiei în anulare

Prin Decizia nr. 342 din data de 02 februarie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis contestaţia în anulare formulată de A. Italia - Sucursala Cluj împotriva Deciziei nr. 2994 din 3 noiembrie 2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. x; a anulat decizia contestată şi a fixat termen pentru rejudecarea recursului la data de 16 martie 2018, cu citarea părţilor.

II. Soluţia instanţei de recurs

Examinând sentinţa recurată, Înalta Curte apreciază că recursul este fondat, pentru considerentele ce vor fi arătate în continuare, fiind incident motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din noul C. proc. civ.

1. Argumente de fapt şi de drept relevante

Reclamanta A. Sucursala Cluj a învestit instanţa de contencios administrativ cu o acţiune prin care a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, să se dispună anularea Adresei nr. x/2014, obligarea pârâtei la restituirea către reclamantă a sumei de 69.000 RON, achitată către ANCPI cu titlu de garanţie, în vederea aprobării scoaterii temporare din circuitul agricol a terenului situat în extravilanul comunei Afumaţi, judeţul Ilfov, tarlaua x, parcela x, număr cadastral x; obligarea pârâtei la achitarea către reclamantă, a dobânzii aferente sumei de 69.000 RON, calculată de la data constituirii - 04.09.2008 - şi până la data restituirii efective; cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa atacată, Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a respins acţiunea reclamantei, ca prematură, reţinând următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 93 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991:

"După îndeplinirea obligaţiilor prevăzute cu privire la redarea terenurilor, la confirmarea organelor judeţene agricole sau silvice şi a proprietarului terenului, titularul va primi garanţia depusă şi dobânda bancară."

Restituirea garanţiei depuse (împreună cu dobânda bancară) se face pe baza unei documentaţii de redare a terenului în circuitul agricol, întocmită potrivit Capitolului III, punctul 3 din Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul comun MAP/MAAP/127/202/2002.

Instanţa de fond a reţinut că la momentul acţiunii nu a existat o documentaţie de redare a terenului în circuitul agricol a suprafeţei de 57.500 mp, acţiunea fiind promovată în lipsa acestei documentaţii. În speţă, nu există nici confirmarea Direcţiei pentru Agricultură Ilfov de îndeplinire a obligaţiilor reclamantei cu privire la redarea suprafeţei de 57.500 mp.

Neparcurgerea procedurii administrative este recunoscută de reclamantă prin adresa nr. x/2014, prin care aceasta solicită Direcţiei pentru Agricultură Ilfov desemnarea unei persoane în vederea constituirii comisiei de redare în circuitul agricol a terenului. Prin urmare, comisia de redare în circuitul agricol a terenului nu a fost constituită şi nu a încheiat actele care să ateste redarea în circuitul agricol a suprafeţei în discuţie.

Totodată, curtea de apel a mai observat că documentaţia de redare a terenului în circuitul agricol, întocmită potrivit Capitolului III, punctul 3 din Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, aprobate prin Ordinul comun MAP/MAAP/127/202/2002, trebuie să cuprindă proces-verbal de redare a terenului în circuitul agricol, care va fi semnat de proprietarul terenului, direcţia generală pentru agricultură şi industrie alimentară, oficiul de studii pedologice şi agrochimice, oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, beneficiarul de investiţie şi primăria pe teritoriul căreia se află terenul şi care îl va înregistra la sediu.

În speţă, actul de care se prevalează reclamanta este "Procesul-verbal de redare în circuitul agricol nr. x/18.12.2013" care apare a fi semnat la rubrica proprietar C., însă în cuprinsul procesului-verbal se menţionează expres (şi bolduit) că proprietarul terenului nu a fost prezent, deşi încunoştinţat. Prin urmare, faţă de conţinutul procesului-verbal de redare în circuitul agricol prevăzut de norma care se referă la documentaţie, lipseşte cel puţin semnătura proprietarului. Mai lipseşte participarea primăriei pe teritoriul căreia se află terenul (nici o menţiune şi nici o rubrică în acest sens în procesul-verbal prezentat), iar pentru Direcţia Agricolă Ilfov şi OCPI Ilfov nu s-a aplicat ştampila şi nu s-a demonstrat în alt mod că persoanele menţionate ca semnatare au drept de reprezentare pentru instituţiile respective.

Prima instanţă a mai constatat că înscrisul emanând de la reclamantă şi intitulat Proces-verbal de predare primire nr. x/05.03.2014, apare a fi semnat de proprietar C. cu aceeaşi semnătură ca şi actul de la fila 17, în care se menţionează expres că proprietarul nu a participat şi, pe cale de consecinţă, nu a semnat actul cu semnătura care i se atribuie.

Pentru toate considerentele mai sus expuse, instanţa de fond a constatat că în speţă nu există un refuz nejustificat al pârâtei întrucât în speţă reclamanta nu a parcurs în întregime etapa administrativă pregătitoare, de întocmire a documentaţiei prevăzute de Capitolul III, punctul 3 din Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, iar prin urmare acţiunea apare ca fiind prematură.

Înalta Curte apreciază drept întemeiate criticile recurentei-reclamante privind admiterea în mod eronat de către instanţa de fond a excepţiei prematurităţii acţiunii, dat fiind că aceasta a aplicat greşit prevederile art. 93 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, precum şi cele ale Capitolului III, punctul 3 din Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, aprobate prin Ordinul comun MAP/MAAP/127/202/2002.

Astfel, contrar celor reţinute de judecătorul fondului, Înalta Curte constată că recurenta-reclamantă întocmise la data formulării cererii de chemare în judecată documentaţia de redare în circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 57.500 mp, la dosar fiind depus procesul-verbal încheiat în acest sens la data de 18.12.2013, care îndeplineşte cerinţele impuse de textul menţionat din Normele metodologice aprobate prin Ordinul comun MAP/MAAP/127/202/2002. Aceasta întrucât, în cuprinsul procesului-verbal se menţionează în mod expres redarea în circuitul agricol a unei suprafeţe totale de 57086 mp, sub semnătura reprezentantului Direcţiei pentru Agricultură Ilfov (aspect confirmat de ştampila aplicată), ceea ce atestă confirmarea de către această autoritate a îndeplinirii obligaţiilor recurentei-reclamante.

Procesul-verbal menţionat poartă de asemenea semnătura reprezentantului OCPI Ilfov, însoţită de ştampila acestei instituţii, precum şi dovada înregistrării la registratura Consiliului Local Afumaţi, jud. Ilfov, sub semnătura delegatului acestei autorităţi.

De asemenea, Înalta Curte constată că procesul-verbal de redare în circuitul agricol a terenului poartă şi semnătura proprietarului terenului, C., fiind fără relevanţă că acesta nu a fost prezent la data întocmirii actului, atâta timp cât nu există dispoziţii legale care să impună o asemenea cerinţă. Veridicitatea semnăturii nu a fost contestată de intimat, care nu a înţeles să solicite o verificare de scripte sau să se înscrie în fals cu privire la acest aspect; mai mult, la dosar a fost depusă declaraţia proprietarului terenului autentificată sub nr. x de BNP F. prin care acesta confirmă semnarea ulterioară a procesului-verbal de redare în circuitul agricol.

Mai mult, Înalta Curte constată că în cuprinsul adresei nr. x/2014 prin care autoritatea pârâtă a exprimat refuzul soluţionării favorabile a cererii de recuperare a garanţiei, se menţionează drept motiv al refuzului depăşirea termenului maxim de 2 ani prevăzut de Capitolul III, punctul 3 din Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, aprobate prin Ordinul comun MAP/MAAP/127/202/2002, iar nu caracterul incomplet al documentaţiei.

Înalta Curte apreciază că adresa nr. x/2014 nu are semnificaţia atribuită de judecătorul fondului, respectiv aceea a recunoaşterii neparcurgerii procedurii administrative, atâta timp cât din conţinutul adresei rezultă că aceasta se referă la redarea în circuitul agricol şi a suprafeţei de 396,62 mp, care la data întocmirii procesului-verbal de redare în circuitul agricol constituia platformă betonată, desfiinţată însă între timp.

De asemenea, Înalta Curte apreciază că problema posibilităţii solicitării parţiale a garanţiei, atunci când terenul este redat numai parţial în circuitul agricol este un aspect ce ţine de fondul cauzei.

2. Temeiul legal al soluţiei adoptate în recurs

Faţă de considerentele mai sus expuse şi constatând că prin greşita admitere a excepţiei prematurităţii acţiunii, prima instanţă s-a pronunţat fără a judeca fondul, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, Înalta Curte va admite recursul, va casa sentinţa recurată şi va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de A. Italia - Sucursala Cluj împotriva sentinţei civile nr. 142/2015 din data de 12 martie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. x.

Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 aprilie 2018.