Ședințe de judecată: Aprilie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 1796/2023

Decizia nr. 1796

Şedinţa publică din data de 30 martie 2023

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1. Circumstanţele cauzei. Hotărârea pronunţată de instanţa de fond

1.1. Prin cererea înregistrată, la data de 15.04.2022, pe rolul Curţii de Bucureşti – secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, reclamanta S.C. A. S.A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Conducătorul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, în temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere care se face venit la bugetul de stat, aplicarea de penalităţi de întârziere ce-i vor fi plătite în cuantum de 1.000 RON pe zi de întârziere, fixarea sumei datorate statutului şi a sumei ce i se va plăti cu titlu de penalităţi dacă în termen de 3 luni de la comunicarea hotărârii debitoarea nu va executa obligaţia cuprinsă în titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 3254 din 8 decembrie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. x/2015, cu cheltuieli de judecată.

1.2. Prin sentinţa civilă nr. 1209 din 29 iunie 2022, Curtea a admis excepţia prescripţiei pentru petitele 1 şi 2 ale cererii şi a respins aceste petite, ca prescrise.

A respins petitul nr. 3 al cererii, ca prematur.

2. Cererea de recurs

Împotriva acestei sentinţe, reclamanta S.C. A. S.A., în insolvenţă, a formulat recurs, întemeiat pe art. 488 alin. (1) pct. 6 teza ultimă şi pct. 8 C. proc. civ., solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii recurate cu trimiterea spre o nouă judecată la instanţa de fond.

După ce a prezentat situaţia de fapt şi dispoziţiile legale aplicabile, a susţinut recurenta că instanţa a pronunţat o hotărâre nelegală, prin aplicarea greşită a normelor de drept material aplicabil şi cu o motivare străină de natura cauzei.

Recurenta-reclamantă a mai susţinut că instanţa a încălcat principiul contradictorialităţii, întrucât nu i-au fost comunicate întâmpinările formulate de pârâţii Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi de B.-Directorul General al DGAMC, nefiindu-i aduse la cunoştinţă excepţiile invocate de pârâţi.

Astfel, raportat la art. 14 C. proc. civ., care reglementează principiul contradictorialităţii, a fost lipsită de dreptul la apărare şi la formularea unei opinii faţă de excepţii.

3. Apărările intimatului-reclamant

Intimata-pârâtă Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.

4. Soluţia instanţei de recurs

Înalta Curte, analizând sentinţa atacată, prin prisma criticilor formulate de recurent şi a lucrărilor şi actelor dosarului, constată că recursul este fondat.

Reţine instanţa de control judiciar că, deşi recurenta-reclamantă S.C. A. S.A. nu a indicat în mod expres, criticile sale se pot circumscrie motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., prin prisma faptului că instanţa de fond nu i-a comunicat întâmpinările formulate de pârâţi şi nu a pus în discuţia contradictorie a părţilor excepţiile invocate de aceştia prin întâmpinare.

După cum reiese din practicaua sentinţei recurate, în şedinţa din camera de consiliu din 29 iunie 2022, când pricina a fost reţinută spre soluţionare, pârâţii au depus fiecare întâmpinare.

Pârâtul B. a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi excepţia inadmisibilităţii solicitării la plata în solidar a sumelor pretinse de reclamantă.

Pârâta Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili prin întâmpinarea sa a invocat excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată formulată în contradictoriu cu pârâtul "conducătorul autorităţii publice", excepţia prescripţiei extinctive a dreptului material la acţiune şi excepţia prematurităţii acţiunii.

Prima instanţă, deşi reclamanta a lipsit, neavând cunoştinţă de excepţiile invocate, a pus în discuţia apărătorului pârâţilor excepţiile, a reţinut cauza spre soluţionare şi a admis excepţiile invocate de pârâta DGAMC.

De altfel, se constată că întâmpinările nu au fost cusute la dosarul de fond, fiind anexate de coperta acestuia, instanţa de fond urmând a face demersurile ce se impun pentru înregistrarea şi îndosarierea acestora.

Or, instanţa avea obligaţia comunicării către reclamantă a întâmpinărilor depuse de pârâţi, pentru respectarea principiilor garantării dreptului la apărare şi al contradictorialităţii, ca parte componentă a dreptului la un proces echitabil, desfăşurat cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale care guvernează procesul civil, cu atât mai mult cu cât, prin sentinţa recurată, excepţiile invocate de pârâtă au fost admise.

În consecinţă, se constată incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ., care vizează situaţia în care, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii, criticile recurentei-reclamante circumscrise motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8 C. proc. civ. neimpunându-se a mai fi analizate.

În aceste condiţii, Înalta Curte constată că vătămarea procesuală cauzată recurentei-reclamante nu poate fi înlăturată altfel decât prin casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, care urmează a analiza toate argumentele prezentate de părţi.

5. Temeiul legal al soluţiei adoptate în recurs

Faţă de considerentele expuse, Înalta Curte, în baza dispoziţiilor art. 497 C. proc. civ. şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, va admite recursul, va casa hotărârea recurată şi va trimite cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul formulat de S.C. A. S.A. împotriva sentinţei civile nr. 1209 din 29 iunie 2022 a Curţii de Apel Bucureşti – secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

Casează sentinţa recurată şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 30 martie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.