Ședințe de judecată: Aprilie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 1957/2023

Decizia nr. 1957

Şedinţa publică din data de 5 aprilie 2023

Asupra conflictului negativ de competenţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele;

1. Circumstanţele cauzei. Cererea de chemare în judecată. Prima instanţă învestită.

Prin cererea de chemare în judecată introdusă la data de 15.03.2023, reclamanţii A., B., C. şi D., în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul General Imigrări şi Poliţia de Frontieră, au solicitat pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se constate că au încetat de drept, ca urmare a expirării termenului, măsurile dispuse prin sentinţa civilă nr. 7228/20.12.2012 în dosar nr. x/2012, prin care au fost declaraţi persoane indezirabile pentru o perioadă de 10 ani, precum şi să se dispună înlăturarea/radierea menţiunilor din evidenţele Ministerului de Externe/Inspectoratului General pentru Imigrări şi Poliţia de Frontieră.

Prin rezoluţia din data de 15.03.2023 s-a dispus repartizarea dosarului la C.9. F.

Prin rezoluţia din data de 16.03.2023 s-a dispus repartizarea dosarului la C.1I.

Prin încheierea de şedinţă din Camera de Consiliu din data de 16.03.2023, Curtea de Apel Bucureşti – secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia necompetenţei funcţionale a completului 1I specializat în materia litigiilor având ca obiect declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini şi a dispus restituirea dosarului către completul de fond iniţial învestit.

Pentru a pronunţa această încheiere, Completul C.1I a reţinut că, prin hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti nr. 80/14.03.2017, s-a aprobat înfiinţarea completelor de judecată specializate în materia litigiilor având ca obiect "declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini".

Conform art. 86-87 din O.U.G. nr. 194/2002:

"Măsura declarării ca indezirabil:

(1) Declararea ca indezirabil este măsura ce se dispune împotriva unui străin care a desfăşurat, desfăşoară ori există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de Curtea de Apel Bucureşti, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. Procurorul sesizează instanţa de judecată la propunerea instituţiilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale care deţin date sau indicii temeinice în sensul celor prevăzute la alin. (1).

(3) Datele şi informaţiile în baza cărora se propune declararea ca indezirabil pentru raţiuni de securitate naţională se pun la dispoziţia instanţei de judecată în condiţiile stabilite de actele normative care reglementează regimul activităţilor referitoare la securitatea naţională şi protejarea informaţiilor clasificate.

(4) Sesizarea prevăzută la alin. (2) se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor. Instanţa de judecată aduce la cunoştinţă străinului faptele care stau la baza sesizării, cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementează regimul activităţilor referitoare la securitatea naţională şi protejarea informaţiilor clasificate.

(5) Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă, prin hotărâre motivată, în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în condiţiile alin. (2). Hotărârea instanţei este executorie. Atunci când declararea străinului ca indezirabil se întemeiază pe raţiuni de securitate naţională, în conţinutul hotărârii nu se menţionează datele şi informaţiile care au stat la baza motivării acesteia.

(6) Hotărârea se comunică străinului, precum şi, dacă instanţa dispune declararea ca indezirabil, Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru a fi pusă în executare.

(7) Dreptul de şedere al străinului încetează de la data pronunţării hotărârii prin care acesta a fost declarat indezirabil.

(8) Perioada pentru care un străin poate fi declarat indezirabil este de la 5 la 15 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o nouă perioadă cuprinsă între aceste limite, în cazul în care se constată că nu au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri. Prelungirea termenului se face în condiţiile prevăzute la alin. (2).

(9) Încetarea măsurii declarării ca indezirabil se dispune de Curtea de Apel Bucureşti, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în situaţia în care prezenţa străinului pe teritoriul României este necesară în interesul statului român, iar pericolul determinat de motivele care au stat la baza declarării ca indezirabil nu mai subzistă. Procurorul sesizează instanţa de judecată la propunerea instituţiei cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale care a propus sesizarea instanţei potrivit alin. (2) teza finală.

(10) Sesizarea prevăzută la alin. (9) se judecă în camera de consiliu. Curtea de Apel Bucureşti se pronunţă, prin hotărâre motivată, în termen de 10 zile de la sesizare. Hotărârea instanţei este definitivă. Hotărârea se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru a fi pusă în executare.

(11) Hotărârile prin care străinii au fost declaraţi indezirabili sau prin care s-a dispus încetarea măsurii declarării ca indezirabil se pun în executare de către Inspectoratul General pentru Imigrări potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(12) Datele de identificare ale persoanelor declarate indezirabile sau cu privire la care s-a dispus încetarea măsurii declarării ca indezirabil se comunică Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe de către Inspectoratul General pentru Imigrări.

ART. 87

Recursul împotriva hotărârii prevăzute la art. 86 alin. (5)

(1) Hotărârea prevăzută la art. 86 alin. (5) poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la data comunicării, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Instanţa se pronunţă în termen de 5 zile de la data primirii cererii.

(2) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a hotărârii prin care străinul a fost declarat indezirabil. În cazuri temeinic justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, străinul poate cere instanţei să dispună suspendarea executării hotărârii prin care a fost declarat indezirabil până la soluţionarea căii de atac. Instanţa soluţionează cererea de suspendare de urgenţă, hotărârea pronunţată în acest caz fiind executorie de drept."

Raportând obiectul, temeiurile de fapt şi de drept ale cererii de chemare în judecată formulate în cauza de faţă, la dispoziţiile Hotărârii Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti nr. 80/14.03.2017, s-a reţinut că acţiunea cu care a fost învestită instanţa nu este de competenţa completului specializat în materia litigiilor având ca obiect "declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini".

Astfel, cererea de chemare în judecată nu are ca obiect declararea ca indezirabil a unui cetăţean străin, ci reclamanţii, persoane fizice, au formulat două capete de cerere care au ca obiect:

- să se constate că au încetat de drept, ca urmare a expirării termenului, măsurile dispuse prin sentinţa civilă nr. 7228/20.12.2012 în dosar nr. x/2012, prin care au fost declaraţi persoane indezirabile pentru o perioadă de 10 ani;

- să se dispună înlăturarea/radierea menţiunilor din evidenţele Ministerului de Externe/Inspectoratului General pentru Imigrări şi Poliţia de Frontieră.

Aşadar, instanţa nu doar că nu este învestită cu "declararea ca indezirabil a unui cetăţean străin", ci nu este învestită cu niciuna dintre cererile specifice reglementate de art. 86-87 din O.U.G. nr. 194/2002, astfel încât nici printr-o interpretare extensivă a Hotărârii Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti nr. 80/14.03.2017 nu se poate stabili competenţa completului specializat.

Mai mult, având în vedere prevalenţa principiului repartizării aleatorii a cauzelor, excepţiile fiind de strictă interpretare, nu se poate extinde domeniul de aplicare al hotărârii de colegiu menţionate.

În concluzie, s-a reţinut că cererea nu este de competenţa completului specializat în materia litigiilor având ca obiect "declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini", ci de competenţa unui complet de fond.

Pentru aceste motive, Completul 1I a constatat că excepţia de necompetenţă funcţională este întemeiată, astfel încât a fost admisă şi, având în vedere că, iniţial, dosarul a fost repartizat unui complet de fond, s-a dispus restituirea dosarului către completul de fond iniţial învestit.

2. Hotărârea Completului C.9. F.

Prin încheierea din data de 22.03.2023, Curtea de Apel Bucureşti – secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal – Completul C.9. F a admis excepţia necompetenţei funcţionale a completului 9 Fond din cadrul secţiei a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti şi a înaintat dosarul spre competentă soluţionare completului 1I specializat în materia litigiilor având ca obiect declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini, din cadrul secţiei a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

Pentru a pronunţa această încheiere s-a reţinut că, prin cererea de chemare în judecată reclamanţii au solicitat să se constate că au încetat de drept măsurile dispuse prin sentinţa civilă nr. 7228/20.12.2012 pronunţată în dosarul nr. x/2012, sentinţă prin care au fost declaraţi persoane indezirabile pentru considerente ce ţin de siguranţa naţională pentru o perioadă de 10 ani. Totodată au solicitat înlăturarea/radierea menţiunilor/interdicţiilor din evidenţele Ministerului de Externe şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

Litigiul priveşte aşadar o problematică concretă care ţine de domeniul de reglementare al prevederilor legale în materia indezirabililor.

Art. 86-87 din O.U.G. nr. 194/2002 reglementează nu doar măsura declarării unei persoane ca indezirabilă dar şi încetarea unei astfel de măsuri.

Relevant în stabilirea competenţei unei secţii specializate sau a unui complet specializat este natura litigiului dedus judecăţii, astfel cum de altfel a decis şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 18/2016 pronunţată într-un recurs în interesul legii.

Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 80/14.03.2017 nu se referă doar la litigiile având ca obiect "declararea ca indezirabil", ci la materia litigiilor având acest obiect şi care presupune o procedură urgentă de soluţionare.

De altfel, dacă ar fi să se accepte interpretarea că completele specializate pe astfel de litigii soluţionează doar pe cele referitoare la declararea ca indezirabilă a unei persoane, ar însemna ca inclusiv litigiile având ca obiect încetarea măsurii declarării ca indezirabilă a unei persoane reglementată de art. 86 alin. (9) din O.U.G. nr. 194/2002 să fie soluţionate de alte complete decât cele specializate, ceea ce este absurd. Scopul instituirii acestor complete, astfel cum rezultă de altfel şi din hotărârea de colegiu, a fost de a soluţiona unitar şi de urgenţă toate problemele generate de materia acestor litigii, începând cu declararea ca indezirabili a unor persoane străine şi până la constatarea încetării acestei calităţi şi aceasta indiferent de modalitatea sesizării instanţei sau de persoana care formulează sesizarea.

Cu atât mai mult trebuie admisă această soluţie şi în prezenta cauză, cu cât, prin cererea care formează obiectul prezentului litigiu se tinde la a se obţine din partea instanţei pronunţarea unei soluţii inverse, respectiv de încetare a aceleiaşi măsuri dispuse anterior printr-o hotărâre de luare a măsurii declarării ca indezirabil.

În concluzie, faţă de cele expuse, Completul C.9 a apreciat că revine competenţa soluţionării acestei cauze unui complet specializat în materia litigiilor având ca obiect "declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini".

Pentru aceste motive, având în vedere prevalenţa principiului specializării completului, s-a constatat că excepţia necompetenţei funcţionale este întemeiată, astfel încât a fost admisă şi, având în vedere că dosarul a fost rerepartizat unui astfel de complet specializat, s-a dispus înaintarea dosarului spre competentă soluţionare completului 1I specializat în materia litigiilor având ca obiect declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini, din cadrul secţiei a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

Ivindu-se conflictul negativ de competenţă a fost sesizată, în baza art. 135 din C. proc. civ., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – secţia contencios administrativ şi fiscal pentru soluţionarea acestuia.

3. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca instanţă competentă să soluţioneze conflictul negativ de competenţă, conform art. 135 alin. (1) C. proc. civ., va stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea completului 1I specializat în material litigiilor având ca obiect declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini din cadrul secţiei a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

În ceea ce priveşte cadrul procesual se observă că, prin cererea de chemare în judecată se urmăreşte pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se constate că au încetat de drept, ca urmare a expirării termenului, măsurile dispuse prin sentinţa civilă nr. 7228/20.12.2012 în dosar nr. x/2012, prin care au fost declaraţi persoane indezirabile pentru o perioadă de 10 ani a reclamanţilor A., B., C. şi D., precum şi să se dispună înlăturarea/radierea menţiunilor din evidenţele Ministerului de Externe/Inspectoratului General pentru Imigrări şi Poliţia de Frontieră.

Problema care a generat conflictul de competenţă între cele două completuri priveşte stabilirea competenţei materiale procesuale, din perspectiva obiectului cauzei dedus judecăţii.

Aşa cum în mod corect au reţinut ambele completuri învestite cu soluţionarea cererii deduse judecăţii, dispoziţiile art. 86-87 din O.U.G. nr. 194/2002 reglementează nu doar măsura declarării unei persoane ca indezirabilă dar şi încetarea unei astfel de măsuri.

Într-adevăr, potrivit art. 86 alin. (9) din O.U.G. nr. 194/2002 "Încetarea măsurii declarării ca indezirabil se dispune de Curtea de Apel Bucureşti, la sesizarea procurorului anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, în situaţia în care prezenţa străinului pe teritoriul României este necesară în interesul statului român, iar pericolul determinat de motivele care au stat la baza declarării ca indezirabil nu mai subzistă. Procurorul sesizează instanţa de judecată la propunerea instituţiei cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale care a propus sesizarea instanţei potrivit alin. (2) teza finală.", însă deşi actul normativ nu menţionează în mod expres şi varianta în care persoana declarată ca indezirabil formulează o astfel de cerere, Înalta Curte constată că litigiul de faţă priveşte o problemă concretă care ţine de domeniul de reglementare al prevederilor legale în materia indezirabililor.

În acest context, Înalta Curte constată că la nivelul secţiei a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti s-a pus în aplicare Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 80/14.03.2017 şi s-a constituit un complet de judecată specializat în materia litigiilor având ca obiect " declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini", şi pe cale de consecinţă acest complet specializat pe astfel de litigii este competent să soluţioneze toate litigiile ce iau naştere în virtutea dispoziţiilor O.U.G. nr. 194/2002, scopul instituirii acestor completuri, astfel cum rezultă şi din hotărârea de colegiu, a fost de a soluţiona unitar şi de urgenţă toate problemele generate de materia acestor litigii, începând cu declararea ca indezirabili a unor persoane străine şi până la constatarea încetării acestei calităţi, iar această competenţă aparţine indiferent de modalitatea de sesizare a instanţei, respectiv de procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti sau de persoana declarată ca indezirabil.

În concluzie, faţă de cele expuse, Completului C.1I - complet specializat în materia litigiilor având ca obiect "declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini" îi revine competenţa soluţionării acestei cauze.

4. Temeiul legal al regulatorului de competenţă

Faţă de toate considerentele expuse, în temeiul art. 135 alin. (4) din C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competenţa soluţionării cauzei în favoarea completului 1I specializat în material litigiilor având ca obiect declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini din cadrul secţiei a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanţii A., B., C. şi D. în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul General Imigrări şi Poliţia de Frontieră, în favoarea completului 1I specializat în material litigiilor având ca obiect declararea ca indezirabil a unor cetăţeni străini din cadrul secţiei a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti.

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 5 aprilie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.