Ședințe de judecată: Aprilie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

Recunoașterea unei hotărâri străine prin care s-a încuviințat adopția unui minor cetățean român. Instanța competentă teritorial potrivit dispozițiilor Noului Cod de procedură civilă.

Cuprins pe materii : Drept procesual civil. Procesul civil internațional. Recunoașterea hotărârilor străine.

Index alfabetic : adopție

- hotărâre străină

- competență teritorială

                                                                                    Noul Cod de procedură civilă, art. 1098

 

 Pentru determinarea instanţei competente în cazul cererii de recunoaştere a efectelor hotărârii judecătorești pronunțată de Tribunalul pentru minori din Florenţa (Italia), prin care s-a admis cererea de adopție a minorului, cetățean român, de către un cetățean italian, sunt incidente dispoziţiile dreptului comun, respectiv art. 1098 alin. (1) NCPC, potrivit căruia ”cererea de recunoaştere se rezolvă pe cale principală de tribunalul în circumscripţia căruia îşi are domiciliul sau, după caz, sediul cel care a refuzat recunoaşterea hotărârii străine”, Regulamentul CE nr. 2201/2003 nefiind aplicabil conform exceptării exprese prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) a hotărârii privind adopţia.

Secția I civilă, decizia nr. 1950 din 17 iunie 2014

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Buzău la data de 17.10.2013, reclamanta B.M.A.R. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul de Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Primăria Municipiului Râmnicu Sărat - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, să se dispună recunoaşterea în România a hotărârii judecătoreşti definitive nr. 56/08, emisă de Tribunalul pentru Minori din Florenţa (Italia) şi, în consecinţă, să se dispună recunoaşterea de plin drept în România a adopţiei reclamantei de către numitul B.F., cetăţean italian. Totodată, reclamanta  a solicitat obligarea pârâtelor la înregistrarea în registrele de stare civilă a adopţiei şi la eliberarea certificatului de naştere cuprinzând menţiunile corespunzătoare.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin sentinţa pronunţată  de către instanţa italiană, s-a aprobat adopţia reclamantei de către numitul B.F., cetăţean italian, iar această sentință a rămas definitivă la data de 16.10.2008.

Prin adresa din 30.08.2013, pârâta Primăria Municipiului Râmnicu Sărat - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor i-a comunicat reclamantei că cererea acesteia va fi soluţionată de pârâta Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, iar prin adresa din 23.09.2013, această din urmă pârâtă a precizat că sentinţa de adopţie trebuie recunoscută de instanţa competentă din ţară, conform art. 1 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 2201/2003.

Pârâta Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Sărat a formulat întâmpinare, prin care a arătat că este de acord cu admiterea cererii deduse judecății.

Pârâtul Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a depus întâmpinare, prin care a arătat că sentinţele de adopţie trebuie recunoscute de tribunalul competent, conform art. 1094 C.pr.civ., în cauză fiind incidente prevederile art. 43 lit.  d) şi ale art. 44 din Legea nr. 119/1996, respectiv cele ale art. 100 alin. (2) şi ale art. 93 alin. (3) din Metodologia cu privire la aplicarea unitara a dispoziţiilor în materie civilă, aprobată prin HG nr. 64/2011. Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu-Sărat a transmis la sediul instituţiei pârâte documentaţia referitoare la adopţia reclamantei, încuviinţată în Italia, iar sentinţa de adopţie trebuie recunoscută de instanţa competentă din ţară, conform art. 1 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 2201/2003.

Prin sentinţa civilă nr. 88 din 23.01.2014, Tribunalul Buzău, Secția I civilă a admis excepţia necompetenţei teritoriale a acestei instanțe și a declinat în favoarea Tribunalului Bucureşti competenţa de soluţionare a cauzei.

Prima instanță a reținut, pe de o parte, că pârâtul Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date,  a refuzat să dea curs cererii formulate de către reclamantă, în sensul de a se recunoaşte de plin drept adopţia reclamantei de către cetăţeanul italian B.F., astfel cum rezultă din adresa din 23.09.2013, poziţie procesuală  menţinută şi prin întâmpinarea formulată în cauză.

Pe de altă parte, s-a  statuat  că pârâtul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Sărat nu a refuzat recunoaşterea hotărârii străine. Prin adresa din 30.08.2013, a solicitat, faţă de prevederile art. 100 alin. (2) şi ale art. 93 alin. (3) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie civilă, aprobată prin HG nr. 64/2011, să i se aducă toate actele în original pentru a înainta dosarul reclamantei la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, iar, prin întâmpinarea depusă la data de 12.11.2013 s-a declarat „de acord cu prezenta acţiune" .

Faţă de împrejurarea  că singurul care a refuzat recunoaşterea hotărârii străine este pârâtul Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu sediul în Bucureşti, s-a concluzionat că, în temeiul art. 1098 alin.(1) şi (2) C.proc.civ., în prezenta cauză, competent sub aspect teritorial să judece acţiunea pendinte este Tribunalul Bucureşti.

Dosarul a fost astfel înregistrat pe rolul Tribunalului București.

La rândul său, Tribunalul Bucureşti, Secția a III-a civilă, prin sentinţa nr.321 din data de 06.03.2014, a admis excepţia de necompetenţă teritorială, invocată din oficiu şi a declinat competența soluționării cauzei în favoarea Tribunalului Buzău; a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi a trimis cauza Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea acestui.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Bucureşti a reţinut că domiciliul reclamantei este în județul Buzău, respectiv pe raza teritorială a Tribunalului Buzău.

Referitor la condiția privind dovada că vreo autoritate din circumscripţia Tribunalului Buzău a refuzat recunoaşterea acestei hotărâri străine, tribunalul a constatat că prima instanță a reținut greșit că nu a fost manifestat un astfel de refuz de către nicio autoritate care își are sediul pe raza teritorială a Tribunalului Buzău, de vreme ce niciuna din aceste autorități nu a recunoscut hotărârea străină, reclamanta fiind nevoită să formuleze o cerere de chemare în judecată cu un astfel de obiect.

În consecință, s-a apreciat că  în raport de obiectul cererii de chemare în judecată și de dispoziţiile art. 1098 din C.pr.civ., competența teritorială și materială de soluționare a cererii deduse judecății revine Tribunalului Buzău.

Sesizată cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă, Înalta Curte de Casație și Justiție a reţinut următoarele:

 Prin acţiunea introductivă reclamanta a investit instanţa cu o cerere prin care a solicitat recunoașterea pe teritoriul României a unei hotărâri judecătorești pronunțate de Tribunalul pentru minori din Florenţa (Italia) prin care s-a dispus aprobarea adopţiei minorei M.A.R. de către numitul B.F., cetăţean italian.

Regulamentul CE nr. 2201/2003 nu este aplicabil conform exceptării exprese prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) a hotărârii privind adopţia, astfel că pentru determinarea instanţei competente în cazul cererii de recunoaştere a efectelor hotărârii în cauză sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun.

Potrivit art. 1098 alin. (1) C.pr.civ. ”cererea de recunoaştere se rezolvă pe cale principală de tribunalul în circumscripţia căruia îşi are domiciliul sau, după caz, sediul cel care a refuzat recunoaşterea hotărârii străine”.

Astfel cum rezultă din actele dosarului reclamanta s-a adresat iniţial pârâtei Primăriei municipiului Râmnicu Sărat - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru înscrierea adopţiei în registrul de stare civilă şi eliberarea unui nou act de naştere. Această instituţie i-a comunicat reclamantei faptul că cererea trebuie avizată de pârâta Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (adresa din 30.08.2013 emisă de Primăriei municipiului Râmnicu - Sărat - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor). Ca răspuns la documentaţia trimisă de primărie, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a stabilit că pentru a produce efecte în România, sentinţa de adopţie trebuie recunoscută de o instanţă competentă.

Primăria municipiului Râmnicu Sărat - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor care îşi are sediul pe raza teritorială a Tribunalului Buzău, nu a negat concluzia Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, astfel că prin conduita urmată aceasta este instituţia care a manifestat refuzul recunoaşterii hotărârii străine, în sensul art. 1098 din C.pr.civ. Faptul că a fost de acord cu admiterea acţiunii nu înlătură refuzul recunoaşterii hotărârii anterior formulării acţiunii.

Având în vedere considerentele reţinute, soluţionarea pricinii este de competenţa Tribunalului Buzău, în favoarea căruia a fost stabilită.