Ședințe de judecată: Iulie | | 2024

Comunicate privind deciziile pronunţate de Completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - în materie civilă - 2021

Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 7 iunie 2021

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

C O M U N I C A T

 

În şedinţa din 7 iunie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat zece sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

 

Decizia nr.38  în dosarul nr.661/1/2021

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 28560/3/2019, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, în sensul de a se stabili dacă drepturile băneşti reglementate de aceste prevederi (diurna în valută şi suma pentru facilitarea legăturii cu familia şi recreere) trebuie acordate de statul român necondiţionat de plata aceloraşi drepturi de către organizaţiile internaţionale sub egida cărora se desfăşoară misiunea, chiar şi sub o altă denumire şi într-un alt cuantum, dar în acelaşi scop.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 iunie 2021.

 

Decizia nr.39  în dosarul nr.861/1/2021

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Brăila – Secţia I civilă, în dosarul nr. 9487/196/2020, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă, respectiv să se stabilească dacă creditorul poate solicita fixarea sumei definitive ce i se datorează de către debitor cu titlu de penalităţi şi în ipoteza în care debitorul execută obligaţia în mai puţin de 3 luni de la data comunicării încheierii pronunţate în baza alin. (2) sau (3) a art. 906 din Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 iunie 2021.

 

Decizia nr.40  în dosarul nr.944/1/2021

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secţia I civilă, în dosarul nr. 357/111/2019, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Dacă prin raportare la dispoziţiile art. 60 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în forma aflată în vigoare la data de 30 iunie 2017, după actualizarea drepturilor de pensie, conform dispoziţiilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, în forma aflată în vigoare la data de 30 iunie 2017, realizată în baza dispoziţiilor Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu completările ulterioare, la stabilirea drepturilor finale de pensie trebuie acordată şi suma aferentă majorării în cuantum de 5%, reglementată de dispoziţiile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 7 iunie 2021.

 

Decizia nr.41  în dosarul nr.636/1/2021

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Harghita – Secţia civilă, în dosarul nr. 4184/258/2018, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Art. 55 alin. (1) din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificării intervenite prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, îşi menţine aplicabilitatea, având în vedere art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, interpretat în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului?

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 iunie 2020.

 

Decizia nr.42  în dosarul nr.635/1/2021

 

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași - Secția I Civilă în dosarul nr. 1187/244/2019 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea art. 123 alin. (1), (3) şi (9) din Legea nr. 85/2014 nu sunt admisibile acţiunile de reziliere a contractelor cu executare succesivă menţinute de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, introduse pe calea dreptului comun după momentul deschiderii procedurii insolvenţei pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligaţiilor contractuale constând în plata unor sume scadente anterior deschiderii acestei proceduri.

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 iunie 2021.

 

Decizia nr.43  în dosarul nr.643/1/2021

 

Admite sesizarea formulată de Tribunalul București – Secția a V-a civilă în dosarul nr. 34108/299/2013* și, în consecință, stabileşte că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2279 și a art. 2321 din Codul civil, coroborate cu art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit constituie titlu executoriu numai dacă aceasta este emisă în garantarea unui contract de credit.

Obligatorie potrivit dispozițiilor art. 519 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 iunie 2021.

 

Decizia nr.44  în dosarul nr.834/1/2021

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a Civilă, în dosarul nr. 12297/3/2016/a28, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Cum se interpretează prevederile art. 5 alin. (1) pct. 21 şi art. 123 alin. (9) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, respectiv dacă constituie creanţă curentă dobânzile care curg după deschiderea procedurii în situaţia contractului de credit (încheiat anterior cererii de deschidere a procedurii, dar menţinut după deschiderea procedurii) cu dobândă stabilită în funcţie de un indice de referinţă periodic şi care nu este cunoscut la data deschiderii procedurii pentru a se putea calcula de către creditor valoarea dobânzii curse ulterior acestui moment”.

Obligatorie, potrivit art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 iunie 2021.

 

Decizia nr.45  în dosarul nr.932/1/2021

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. 971/2/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

 „1. În interpretarea şi aplicarea art. 50 alin (1) din Ordonanța Guvernului  nr. 39/2005 privind cinematografia, noţiunea de «nerespectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă privind acordarea creditului direct pentru producţie» trebuie interpretată în sensul în care Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituite în cadrul Ministerului Culturii are atribuţia de a reevalua scenariile proiectelor cinematografice?

2. Art. 50 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia se poate interpreta în sensul în care participanţii la Concursul de selecţie a proiectelor cinematografice organizat de Centrul Naţional al Cinematografiei au deschisă calea contestaţiei în ceea ce priveşte evaluarea propriu-zisă a proiectelor cinematografice (calitate scenariu, calitate regizor, calitate producător)?

3. Art. 50 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia poate fi interpretat în sensul în care Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Culturii are atribuţia de a reevalua scenariile proiectelor cinematografice înscrise în concurs?”

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 7 iunie 2021.

 

Decizia nr.46  în dosarul nr.3464/1/2021

 

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Suceava - Secția I civilă, în dosarul nr. 99/86/2020, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, stabilește că:

Urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 189 din 18 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 4 mai 2021, dispozițiile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, și-au încetat efectele și nu mai pot constitui temei juridic pentru cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect decizii de compensare emise anterior intrării în vigoare a legii modificate, nesoluționate definitiv la data publicării deciziei instanței de contencios constituțional în Monitorul Oficial.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 iunie 2021.

 

Decizia nr.47  în dosarul nr.736/1/2021

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti -Secţia a IV-a civilă, în dosarul nr. 7079/303/2018, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 pct. 6 din acelaşi act normativ, art. 27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în sensul de a se stabili dacă, în situaţia în care titularul care beneficiază de o hotărâre judecătorească irevocabilă de obligare a comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor la întocmirea documentaţiei necesare şi de obligare a comisiei judeţene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor la emiterea titlului de proprietate asupra unui teren determinat ca suprafaţă şi amplasament, a înstrăinat drepturile litigioase care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii anterior emiterii titlului de proprietate şi punerii în posesie, dar ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cesionarul, ca persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii, are dreptul exclusiv la măsura reparatorie prevăzută de noua lege de reparaţie constând în compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 sau are dreptul la emiterea titlului de proprietate şi punerea în posesie asupra terenului.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 7 iunie 2021.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice