ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

Informaţii referitoare la dosare şi şedinţele de judecată

Anul 2017

Ultima actualizare  – 17 septembrie 2018

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

1

80/1/2017

10.01.2017

7015/63/2015

Curtea de Apel Craiova

asigurări sociale

contestaţie privind alte drepturi de asigurări sociale

Interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 125/2014 în sensul exonerării de la restituire a debitelor, constituite în sarcina pensionarilor aflaţi în evidenţa sistemului public de pensii, reprezentând sume încasate cu titlu de pensie în baza unor hotărâri judecătoreşti executorii, desfiinţate în căile de atac

29.05.2017

06.04.2017

20.04.2017

25.04.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

2

88/1/2017

11.01.2017

38833/3/2015

Curtea de Apel Bucureşti

Litigii de muncă

acţiune în răspundere patrimonială

Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, în sensul de a se stabili dacă intră sub incidenţa acestor prevederi şi personalul care, deşi nesalarizat conform Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, a primit drepturi de natură salarială considerate necuvenite tocmai prin încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. 2 din OUG nr. 80/2010, astfel cum a fost modificată şi aprobată prin Legea nr. 283/2011.

29.05.2017

27.04.2017

18.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

3

120/1/2017

13.01.2017

2495/91/2015

Curtea de Apel Bacău

Litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiţie

- Dispoziţiile art.1 din O.U.G. 19/2012 care prevăd majorarea în 2 etape a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, față de statuările din decizia nr. 21 din 18 noiembrie 2013 pronunţată de I.C.C.J.-completul competent să judece recursul în interesul legii, trebuie interpretate în sensul că majorările din datele de 1.06.2012 şi 1.12.2012  (de 8% şi 7,4%) se aplică la un cuantum al indemnizaţiei de bază/salariilor de bază care include premiul anual sub forma unui procent de 8,33%?

- În cazul în care răspunsul este afirmativ, rezultă că prin acordarea majorărilor prevăzute de art.1 din O.U.G. 19/2012 nu s-a realizat pe deplin scopul avut în vedere de legiuitor, respectiv recuperarea totală a diminuării de 25% prevăzută de  Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că în patrimoniul reclamantei există în continuare un drept de creanţă, scadent lunar şi nerecuperat?

29.05.2017

03.05.2017

19.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

4

173/1/2017

18.01.2017

4759/190/2014

Tribunalul Bistriţa Năsăud

Civil

hotărâre care să ţină loc de act autentic

1.Dacă, în cazul unei acţiuni în instanţă prin care se solicită constatarea valabilităţii unei  promisiuni bilaterale de schimb privind bunuri imobile şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, este obligatoriu  ca proprietarul bunurilor imobile care  fac obiectul  promisiunii bilaterale de schimb(promitenţii copermutanţi),  să prezinte instanţei certificatul de atestare fiscală prevăzut de art.159 alin.5 din Legea nr.207/2015 sau orice act  din care să rezulte că, la data pronunţării  hotărârii care ţine loc de act autentic de schimb,  proprietarul  actual al bunului  are achitate toate obligaţiile de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează.

2.Dacă, în cazul  promisiunii bilaterale de schimb privind  bunuri imobile  în care imobilele nu au aceeaşi valoare (iar unul dintre copermutanţi are obligaţia de a achita o sumă de bani-sultă),  trebuie ca ambii promitenţi proprietari să aibă achitate toate obligaţiile de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează sau se poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract autentic de schimb şi în cazul în care doar proprietarul  din patrimoniul căruia  va ieşi bunul imobil cu valoare mai mare şi în al cărui patrimoniu va intra bunul cu valoare mai  mică, are achitate toate obligaţiile de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale şi, respectiv, dacă în cazul promisiunii bilaterale de schimb privind bunuri imobile cu aceeaşi valoare, instanţa poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract autentic de schimb chiar  şi în situaţia în care promitenţii copermutanţi au obligaţii fiscale neachitate.

3.Dacă executarea unei promisiuni bilaterale de schimb, prin pronunţarea de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de înstrăinare apt pentru întabularea în cartea funciară, reprezintă o procedură de executare silită în sensul dispoziţiilor art. 159 alin.7 din Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală)

1.Dacă, în cazul unei acţiuni în instanţă prin care se solicită constatarea valabilităţii unei  promisiuni bilaterale de schimb privind bunuri imobile şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic, este obligatoriu  ca proprietarul bunurilor imobile care  fac obiectul  promisiunii bilaterale de schimb(promitenţii copermutanţi),  să prezinte instanţei certificatul de atestare fiscală prevăzut de art.159 alin.5 din Legea nr.207/2015 sau orice act  din care să rezulte că, la data pronunţării  hotărârii care ţine loc de act autentic de schimb,  proprietarul  actual al bunului  are achitate toate obligaţiile de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează.

2.Dacă, în cazul  promisiunii bilaterale de schimb privind  bunuri imobile  în care imobilele nu au aceeaşi valoare (iar unul dintre copermutanţi are obligaţia de a achita o sumă de bani-sultă),  trebuie ca ambii promitenţi proprietari să aibă achitate toate obligaţiile de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează sau se poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract autentic de schimb şi în cazul în care doar proprietarul  din patrimoniul căruia  va ieşi bunul imobil cu valoare mai mare şi în al cărui patrimoniu va intra bunul cu valoare mai  mică, are achitate toate obligaţiile de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale şi, respectiv, dacă în cazul promisiunii bilaterale de schimb privind bunuri imobile cu aceeaşi valoare, instanţa poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract autentic de schimb chiar  şi în situaţia în care promitenţii copermutanţi au obligaţii fiscale neachitate.

3.Dacă executarea unei promisiuni bilaterale de schimb, prin pronunţarea de către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de înstrăinare apt pentru întabularea în cartea funciară, reprezintă o procedură de executare silită în sensul dispoziţiilor art. 159 alin.7 din Legea nr. 207/2015 (Codul de procedură fiscală)

29.05.2017

02.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

5

382/1/2017

07.02.2017

4804/285/2014

Curtea de apel Suceava

Civil

revendicare imobiliara

Interpretarea dispoziţiilor art. 486 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă, în sensul de a lămuri dacă neataşarea dovezii plăţii taxei de timbru la cererea de recurs atrage sancţiunea nulităţii recursului sau lipsa dovezii achitării taxei se poate complini, ulterior depunerii cererii de recurs, urmând procedura prevăzută de art. 33 alin. 2 din O.U.G. nr. 80/2013

19.06.2017

17.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

6

390/1/2017

08.02.2017

34946/3/2013

Curtea de apel Bucureşti

Proprietate Intelectuală

drept de autor şi drepturi conexe

1. Dacă încasarea de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a  drepturilor conexe a comisionului prevăzut de art.127 lit.1 lit. i) şi art.134 alin.2 lit.b) din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe reprezintă o operaţiune efectuată cu plată în sensul art.126 alin.1 lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi în consecinţă, colectarea remuneraţiilor pentru utilizarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe de către   organismele de gestiune colectivă poate fi calificată drept o operaţiune impozabilă în sensul art.126 din Codul fiscal.

2. Dacă în interpretarea art.134 şi art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, faptul generator şi respectiv exigibilitatea taxei, în funcţie de care se stabileşte cota de TVA aplicabilă, au loc la data utilizării drepturilor de autor care a generat obligaţia de plată a remuneraţiei sau la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care a fost stabilită obligaţia de plată amintită.

19.06.2017

24.05.2017

07.06.2017

13.06.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

7

461/1/2017

14.02.2017

13699/3/2016

Curtea de apel Bucureşti

Litigii de muncă

pretenţii

Interpretarea dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. j) ind.1, art. 296 ind.4 alin. (1) lit. k), art. 296 ind.15 lit. o) şi art. 296 ind.18 alin. (5 ind.1) din Codul fiscal – Legea nr.  571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă despăgubirile acordate prin hotărâri judecătoreşti definitive, reprezentând contravaloarea tichetelor de masă, au regimul fiscal al drepturilor din salarii sau asimilate salariilor în vederea impunerii ori păstrează regimul tichetelor de masă neacordate în natură de angajator, în privinţa contribuţiilor sociale individuale obligatorii.

19.06.2017

19.05.2017

07.06.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

8

487/1/2017

16.02.2017

2058/318/2016

Tribunalul Gorj

civil

fond funciar

Interpretarea dispoziţiilor art.III alin.2 din legea nr.169/1997 referitoare la titularul unei acţiuni în constatare nulitate absolută în condiţiile art.III alin.1 din legea 169/1997 (primar, prefect, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de alte persoane care justifică un interes legitim) în raport de dispoziţiile art.5 li.l din HG nr.890/2005 şi art.32 lit.d Cod procedură civilă şi art.33 Cod procedură civilă, în sensul de a stabili dacă cerinţa „interesului legitim” prevăzută de art.III alin.2 din legea nr.169/1997 este aplicabilă şi primarului, în calitate de preşedinte al comisiei locale de fond funciar, în formularea unei cereri întemeiate pe dispoziţiile art.III alin.1 din legea nr.169/1997.

03.07.2017

16.05.2017

23.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

9

501/1/2017

17.02.2017

1644/87/2015

Curtea de apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

În interpretarea dispoziţiilor art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă, a se stabili dacă redeschiderea judecăţii cauzei, după pronunţarea hotărârii prealabile, este un act de procedură ce trebuie efectuat din oficiu.

03.07.2017

26.05.2017

16.06.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

10

534/1/2017

20.02.2017

4450/86/2016

Curtea de apel Suceava

litigii de muncă

contestaţie la executare

În interpretarea dispoziţiilor art. 5 pct. IV lit. c, art. 44 lit. n din Legea 76/2002, raportate la art. 34 şi art. 36 din Legea nr. 393/2007, să se stabilească dacă indemnizaţia de şomaj poate fi cumulată cu indemnizaţia de şedinţă de către consilierii locali, având în vedere şi considerentele din decizia nr. 54 din 4 iunie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, precum şi din decizia nr. 16 din 18 februarie 2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, pronunţate în soluţionarea unor recursuri în interesul legii

03.07.2017

30.05.2017

19.06.2017

21.06.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

11

560/1/2017

22.02.2017

1188/87/2015

Curtea de apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă

În interpretarea dispoziţiilor art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă, a se stabili dacă redeschiderea judecăţii cauzei, după pronunţarea hotărârii prealabile, este un act de procedură ce trebuie efectuat din oficiu.

conexat la dosarul nr.501/1/2017, cu termen de judecată la 03.07.2017

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

12

561/1/2017

22.02.2017

1461/1/2017

Curtea de apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă

În interpretarea dispoziţiilor art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă, a se stabili dacă redeschiderea judecăţii cauzei, după pronunţarea hotărârii prealabile, este un act de procedură ce trebuie efectuat din oficiu.

conexat la dosarul nr.501/1/2017, cu termen de judecată la 03.07.2017

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

13

562/1/2017

22.02.2017

1467/87/2015

Curtea de apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă

În interpretarea dispoziţiilor art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă, a se stabili dacă redeschiderea judecăţii cauzei, după pronunţarea hotărârii prealabile, este un act de procedură ce trebuie efectuat din oficiu.

conexat la dosarul nr.501/1/2017, cu termen de judecată la 03.07.2017

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

14

563/1/2017

22.02.2017

3118/87/2015

Curtea de apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă

În interpretarea dispoziţiilor art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă, a se stabili dacă redeschiderea judecăţii cauzei, după pronunţarea hotărârii prealabile, este un act de procedură ce trebuie efectuat din oficiu.

conexat la dosarul nr.501/1/2017, cu termen de judecată la 03.07.2017

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

15

564/1/2017

22.02.2017

1443/87/2015

Curtea de apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă

În interpretarea dispoziţiilor art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă, a se stabili dacă redeschiderea judecăţii cauzei, după pronunţarea hotărârii prealabile, este un act de procedură ce trebuie efectuat din oficiu.

conexat la dosarul nr.501/1/2017, cu termen de judecată la 03.07.2017

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

16

566/1/2017

22.02.2017

1305/87/2015

Curtea de apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă

În interpretarea dispoziţiilor art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă, a se stabili dacă redeschiderea judecăţii cauzei, după pronunţarea hotărârii prealabile, este un act de procedură ce trebuie efectuat din oficiu.

conexat la dosarul nr.501/1/2017, cu termen de judecată la 03.07.2017

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

17

567/1/2017

22.02.2017

1456/87/2015

Curtea de apel Bucureşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă

În interpretarea dispoziţiilor art.520 alin.4 Cod pr. civilă prin raportare la art.416 alin.3 Cod pr. civilă, a se stabili dacă redeschiderea judecăţii cauzei, după pronunţarea hotărârii prealabile, este un act de procedură ce trebuie efectuat din oficiu.

conexat la dosarul nr.501/1/2017, cu termen de judecată la 03.07.2017

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

18

591/1/2017

23.02.2017

8944/30/2015

Curtea de apel Timişoara

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999)

Sunt aplicabile dispoziţiile art.1 alin.5 ind.1 din O.U.G. nr.83/2014, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.71/2015, şi personalului prevăzut la art.2 alin.1 lit. b) din Legea nr.284/2010?

03.07.2017

30.05.2017

19.06.2017

26.06.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

19

683/1/2017

06.03.2017

444/740/2015/a1

Curtea de apel Bucureşti

litigii cu profesioniştii

reexaminare taxe de timbru

Dacă scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac, reglementată de art. 28 din OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, operează doar dacă aceasta este formulată de reclamantul care a fost scutit în primă instanță de obligația timbrajului sau indiferent de partea care formulează calea de atac.

03.07.2017

30.05.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

20

767/1/2017

13.03.2017

18858/4/2015

Tribunalul Bucureşti

civil

pretenţii

Întrebarea în ce măsură, în condițiile art 453 alin 1 C.proc.civ, într-o cauză având ca obiect obligarea pârâtului la suportarea pretenției constând în cheltuielile de judecată generate de un alt litigiu soluționat definitiv, acestuia îi pot fi puse în sarcină și cheltuielile de judecată provocate de procesul actual.

18.09.2017

01.08.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

21

845/1/2017

17.03.2017

22006/303/2016

Tribunalul Bucureşti

civil

încuviinţarea executării silite

Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 2431 Cod civil. prin raportare la art. 632 C.pr.civ. cu privire la posibilitatea executării silite privind un drept de creanţă garantat prin contract de ipotecă legal încheiat şi care potrivit art. 2431 Cod civil. constituie titlu executoriu, dacă dreptul de creanţă însuşi nu este constatat printr-un înscris care să constituie, potrivit dispoziţiilor legale, titlu executoriu.

18.09.2017

02.08.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

22

1054/1/2017

06.04.2017

3639/99/2016

Curtea de apel Iaşi

litigii de muncă

anulare act

 

În interpretarea si aplicarea dispozițiilor art.85 alin.2 din Legea nr.303/2004, cu modificări ulterioare, actualizarea pensiei de urmaș stabilită în temeiul art.84 alin.3 din Legea 303/2004 se realizează prin raportare la indemnizația brută lunară a unui judecător în activitate, în condiții identice de funcție, vechime si grad, cu luarea în considerare a sporurilor intrate în baza de calcul precum si a sporurilor de vechime sau  prin raportare exclusivă la indemnizația brută lunară a unui judecător în condiții identice de funcție, vechime si grad ? Procedeul de actualizare  reglementat de art. 85 al. 2 din Legea 303/2004, cu modificări ulterioare, a pensiei de urmaș stabilită în temeiul art.84 alin.3 din același act normativ, intervine exclusiv în cazul majorărilor directe operate prin dispoziții normative asupra indemnizației brute a unui judecător în condiții identice de funcție, vechime si grad ori vizează şi situația în care se schimbă legal însăși modalitatea de determinare a indemnizației brute lunare cu efect indirect de majorare a cuantumului acesteia ?

02.10.2017

05.09.2017

22.09.2017

27.09.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

23

1055/1/2017

06.04.2017

4754/270/2016/a1

Tribunalul Bacău

litigii cu profesioniştii

încuviinţarea executării silite

 

Modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 623 Cod proc.civ prin raportare la art. 220 alin. 3 şi 5 şi art. 226 alin. 3 din Legea 207/2015 prin prisma art. 3 alin. 1 din Legea 273/2006 şi art. 3 pct. 18 din Legea 69/2010

02.10.2017

06.07.2017

22.09.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

24

1070/1/2017

07.04.2017

45099/3/2015

Curtea de apel Bucureşti

civil

anulare act

 

art.24 din legea nr.10/2001

 

În vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.24 din legea nr.10/2001, după cum urmează: Cu privire interpretarea sintagmei de " probe contrare" urmează a se înţelege doar acea ipoteză în care din proba contrară rezultă apartenenţa dreptului de proprietate în patrimoniul altei persoane decât cea evidenţiată în actul de preluare sau include şi situaţia în care proba contrară constată dreptul de proprietate al persoanei evidenţiate în actul de preluare, însă înscrisul ce reprezintă proba contrară nu îndeplineşte condiţiile de validitate ale unui titlu de proprietate.

18.09.2017

05.07.2017

27.07.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

25

1101/1/2017

11.04.2017

2998/202/2016

Tribunalul Călăraşi

civil

acţiune în constatare

 

Dispoziţiile art. 8 alin. 5 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin contracte de credit se interpretează în sensul că pot solicita stingerea obligaţiilor izvorâte din contractele de credit în baza textului de lege menţionat şi debitorii care sunt supuşi în continuare unei executări silite deşi executarea silită a imobilului ipotecat a fost finalizată prin adjudecare.

18.09.2017

18.07.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

26

1166/1/2017

19.04.2017

3663/305/2013*

Tribunalul Covasna

civil

pretenţii

 

1. Dacă în aplicarea art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată se poate reţine existenţa unui tratament discriminatoriu în cazul în care tratamentul mai favorabil al unor angajaţi este rezultatul punerii în executare a unor hotărâri judecătoreşti prin care s-au acordat anumite drepturi salariale, în raport cu alţi angajaţi cărora le-au fost acordate aceleaşi drepturi salariale prin hotărâri judecătoreşti identice; 2. Dacă în aplicarea art. 2 alin.3 teza finală din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată instanţa investită cu soluţionarea unei acţiuni în răspundere civilă delictuală întemeiată pe discriminare este ţinută să analizeze exclusiv dacă hotărârile judecătoreşti irevocabile comparate sunt identice şi să stabilească dacă pentru unii dintre angajaţi au fost executate, iar pentru alţii s-a refuzat executarea ori este obligată sau are posibilitatea ca, pentru a stabili dacă tratamentul diferenţiat este justificat obiectiv de un scop legitim şi dacă metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare, să analizeze legalitatea punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti irevocabile pentru alţi angajaţi decât reclamanţii, prin raportare la elementele concrete ale titlurilor executorii (cum ar fi caracterul lichid, determinat sau determinabil al creanţelor stabilite de instanţe sau alte coordonate ce definesc posibilitatea efectivă de executare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile). 3. Care sunt reperele şi criteriile pe care instanţa le poate avea în vedere - în cadrul procesual fixat conform celor de mai sus - pentru a stabili dacă tratamentul diferenţiat intră în sfera de reglementare a noţiunilor de „justificare obiectivă” şi „scop legitim”  şi respectiv pentru a califica metodele folosite drept „adecvate şi necesare”, în sensul vizat de  art. 2 alin.3 teza finală din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată.

02.10.2017

05.09.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

27

1231/1/2017

24.04.2017

1862/290/2013*

Tribunalul Caraş-Severin

litigii cu profesioniştii

pretenţii

 

Dacă, în sensul dispoziţiilor art. 444 alin. 1 Cod de procedură civilă este admisibilă cererea de completare a dispozitivului deciziei pronunţate în apel, care nu poate fi atacată cu recurs, iar, în caz afirmativ, care este termenul în care se poate cere completarea acestei decizii şi de când curge acest termen.

02.10.2017

04.08.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)  

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

28

1248/1/2017

26.04.2017

5412/118/2016

Curtea de apel Constanţa

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

 

Dacă majorarea pensiei de serviciu, prevăzută de art. 82 alin. 4 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu 1% din baza de calcul prevăzută de alin. 1 pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în magistratură (noţiune înţeleasă prin raportare la art. 82 alin. 2 din aceeaşi lege ca incluzând şi perioada în care titularul pensiei a exercitat profesia de avocat), se aplică şi în considerarea perioadei în care titularul pensiei de serviciu a exercitat profesia de avocat după data eliberării din funcţia de procuror şi obţinerea pensiei de serviciu, cu ocazia recalculării acestei pensii, potrivit art. 23 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, aprobate prin HG nr. 1275/2005, raportat la art. 107 alin. 4 şi 5 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

16.10.2017

19.09.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

29

1276/1/2017

28.04.2017

1588/336/2015

Tribunalul Maramureş

civil

acţiune în constatare

 

Prevederile art.62 alin. 3 din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, prin raportare la alin. 1 şi 2 al aceluiaşi articol, respectiv dacă în transformarea daunelor cominatorii în daune interese instanţa este ţinută exclusiv de dispoziţiile art.62 alin.3 din Codul Silvic, de cantitatea de masă lemnoasă care poate fi exploatată de o persoană fizică într-un an, ori poate avea în vedere şi dispoziţiile art.62 alin.1 şi 2 din Codul Silvic, respectiv cantitatea de masă lemnoasă ce poate fi exploatată ca urmare a unui contract de exploatare şi dacă poate avea în vedere şi materialele nelemnoase ori produsele cinegetice.

16.10.2017

15.09.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

30

1296/1/2017

02.05.2017

5707/99/2015

Curtea de Apel Iaşi

litigii cu profesioniştii

acţiune în anulare a hotărârii AGA

 

Interpretarea dispoziţiilor art. 113 lit. A alin 1 lit. b din Regulamentul CNVM nr 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, prin neîndeplinirea formalităţii publicării in Buletinul electronic al ASF a convocatorului unei adunări generale a acţionarilor societăţii admise la tranzacţionare pe Piaţa Rasdaq, reprezintă o cauză de nulitate absolută sau de nulitate relativă a hotărârii AGA adoptată în aceste condiţii.

16.10.2017

14.09.2017

09.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

31

1336/1/2017

05.05.2017

1734/107/2016

Curtea de Apel Alba Iulia

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

 

Dacă se aplică, la momentul emiterii deciziei de pensie pentru limită de vârstă,  indicele de corecţie conform art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, în contextul emiterii unei decizii de pensionare anticipată sub imperiul Legii 19/2000, decizie care nu a fost niciodată pusă în plată?

16.10.2017

19.09.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

32

1363/1/2017

09.05.2017

10022/211/2016

Tribunalul Cluj

civil

autorizarea executării obligaţiei de a face (art.580 ind,2 C.p.c./ art.903 NCPC)

 

Dacă în situaţia în care prima instanţă a respins cererea de acordarea a penalităţilor întemeiate pe dispoziţiile art. 906 alin. 1 şi 2 N.C.pr.civ., hotărârea pronunţată este susceptibilă de a fi atacată cu o cale de atac, apel.

16.10.2017

13.09.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

 

Minuta încheierii

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

33

1364/1/2017

09.05.2017

258/208/2016

Tribunalul Caraş-Severin

minori şi familie

stabilire paternitate

 

Privitoare la întreruperea cursului prescripţiei dreptului material la acţiune, în cazul acţiunilor care au ca obiect stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei atunci când acţiunea este promovată de mama în numele minorului iar judecata nu s-a finalizat pe fond, iar, pe de altă parte, instanţa supremă să se pronunţe asupra normei de drept care ar fi aplicabilă în cazul copilului născut înainte de intrarea în vigoare a codului civil şi de abrogare a codului familiei, raportat la prevederile art. 427 C.civ., cu aplicarea art. 6 al. 6 C.civ.,  şi art. 5 din Legea nr. 71/2011; şi dacă prevederea din art. 427 C.civ., referitoare la dreptul la acţiune în stabilirea paternităţii nu se prescrie în timpul vieţii copilului este aplicabilă şi copiilor născuţi înainte de intrarea în vigoare a Codului Civil.

16.10.2017

21.09.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

34

1365/1/2017

09.05.2017

1526/111/2016

Curtea de Apel Oradea

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

 

Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 49 alin. 1 lit. g din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a prevederilor art. 3 lit. e pct. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în sensul de a se stabili dacă perioada în care asiguratul a fost elev al unui ciclu profesional în cadrul Şcolii Militare de Muzică, absolvit după gimnaziu, se asimilează stagiului de cotizare în sistemul public de pensii,  respectiv dacă constituie vechime în serviciu pentru o persoană din sistemul de apărare naţională.

16.10.2017

14.09.2017

11.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

35

1387/1/2017

10.05.2017

1161/109/2016

Curtea de Apel Piteşti

asigurări sociale

obligaţia de a face

 

Modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 49, alin. 1, lit. g din Lg. 263/2010, precum şi a disp. art. 3, lit. e, pct. 3 din Lg. 223/2015, raportat la Decretul Consiliului de Stat nr. 198/1953, respectiv dacă perioada în care o persoană a urmat ciclul de învăţământ profesional de muzică militară din cadrul Scolii Militare de Muzică constituie perioadă în care a fost elev al unei şcoli militare pentru formarea cadrelor militare sau dimpotrivă poate fi echivalată liceului militar.

conexat la dos. nr. 1365/1/2017 cu termen 16.10.2017

14.09.2017

11.10.2017

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

36

1423/1/2017

15.05.2017

13765/299/2016

Tribunalul Bucureşti

civil

contestaţie la executare

 

Aplicarea în timp a dispoziţiilor art. 666 alin 2 Cod procedură civilă – în forma în vigoare înaintea modificării acestora prin OUG nr. 1/2016 – privitoare la încheierea de încuviinţare a executării silite dată de executorul judecătoresc după pronunţarea Deciziei Curţii Constituţionale 895/17.12.2015, înainte de publicarea acestei decizii, chestiune invocată în termen ca motiv de nulitate printr-o contestaţie la executare înregistrată pe rolul instanţelor judecătoreşti după publicarea Deciziei nr. 895/17.12.2015.

06.11.2017

03.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

37

1488/1/2017

22.05.2017

1214/40/2016

Curtea de Apel Suceava

litigii de muncă

drepturi băneşti

 

1. Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 1 alin. 2 din Legea nr. 285/2010, Ordinul nr. 42/77/2011, Anexa nr. 1, punctul G - stabilirea salariilor personalului din cadrul familiei ocupaţionale "sănătate", art. II din Legea nr. 283/2011, privind aprobarea OUG nr. 80/2010 coroborat cu art. 1 alin.2 din OUG nr. 80/2010, art. 1 din OUG nr. 84/2012 coroborat cu art. 1 alin.1 şi 2 din OUG nr. 19/2012,  art. 1 alin. 2 din OUG nr. 103/2013, art. 1 alin. 2 din OUG nr. 83/2014, art. 1 alin. 2 din OUG nr. 57/2015, în sensul de a se stabili dacă, începând cu data de 1.01.2011, tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază este cel stabilit potrivit Legii nr. 285/2010 şi Ordinului nr. 42/77 din 13 ianuarie 2011, tarif care a fost preluat de legile anuale ulterioare de salarizare, care au reglementat pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acte normative care, fără excepţie, au dispus asupra evoluţiei tuturor elementelor sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, prin urmare inclusiv asupra acestui tarif orar pentru activitatea de gardă, ca element al salariului brut al personalului plătit din fonduri publice.

2. Lămurirea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 46 alin.1 din  Ordinul nr. 870/2004, dispoziţii în vigoare pentru perioada raportat la care se solicită plata diferenţelor salariale şi art. 3 alin.1 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010, în sensul de a se stabili dacă, începând cu data de 1.01.2011, după abrogarea OUG nr. 1/2010, prin Legea nr. 284/2010, tariful orar pentru gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază este cel stabilit potrivit art. 46 alin.1 din Ordinul nr. 870/2004, prin raportare la prevederile art. 30 alin.5 lit. a şi Anexa II/2 din Legea nr. 330/2009 şi la dispoziţiile art. 3 alin.1 din anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010, dacă în urma lămuririi modului de interpretare şi aplicare a prevederilor indicate la pct.1 se ajunge la concluzia că, începând cu data de 1.01.2011, niciunul din actele normative care au reglementat asupra salarizării personalului plătit din fonduri publice nu ar mai dispune prin nicio prevedere asupra modului de stabilire a tarifului orar pentru activitatea de gardă.

06.11.2017

06.10.2017

9.10.2017

26.10.2017

27.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

38

1562/1/2017

29.05.2017

3794/197/2015

Tribunalul Braşov

litigii cu profesioniştii

acţiune în constatare

 

1. Dacă noţiunii de „consumator”, astfel cum este definită de dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, i se circumscrie şi situaţia persoanei fizice care a achitat integral, voluntar, creditul contractat? 2. Dacă din interpretarea coroborată a art. 6 şi 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumator se poate aprecia că persoana fizică –parte contractantă într-un contract de credit care a încetat prin achitarea integrală voluntară, justifică un interes în solicitarea constatării caracterului abuziv al unor clauze contractuale, cu consecinţa restituirii prestaţiilor efectuate în baza respectivelor clauze?

06.11.2017

09.10.2017

30.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

39

1630/1/2017

06.06.2017

585/89/2016

Curtea de Apel Iaşi

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici (Legea nr.188/1999)

 

Interpretarea prevederilor art. 30 al.6 din Legea 330/2009, art. 1 al. 5 din Legea 285/2010, art. 5 al.1, art. 6 din OUG 1/2010, art. 1 al. 1 şi 2 şi art. 5 din Legea 283/2011, art. 1 din OUG 841/2012, art. 1 al. 2 din OUG 103/2013, art. 1 al.2 din OUG 831/2014, prin raportare la art. 3 din OG 137/2000, în sensul de a se lămuri dacă funcţionarii publici care au dobândit studiile superioare după intrarea în vigoare a Legii 330/2009 au dreptul la sumele compensatorii reprezentând contravaloarea sporului de 25% de studii superioare, pentru perioada anterioară intrării în vigoare a Legii 71/2015.

20.11.2017

05.10.2017

13.10.2017

24.10.2017

26.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

40

1657/1/2017

08.06.2017

9028/193/2016

Tribunalul Botoşani

minori şi familie

pensie întreţinere

 

Dispune sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art.519 Cod proc. civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile în legătură cu chestiunea de drept vizând aspectul dacă în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.527 alin.2 şi art. 529 alin.2 din noul Cod civil, echivalentul valoric al diurnei se include în totalul veniturilor nete lunare în raport de care se stabileşte pensia de întreţinere datorată de către părinte copilului.

20.11.2017

17.10.2017

16.11.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

41

1806/1/2017

19.06.2017

1483/89/2016

Curtea de Apel Iaşi

Litigii de muncă

conflict de muncă

 

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.4 din Legea 22/1969 cu modificări ulterioare, contractul individual de muncă al persoanei angajate ca gestionar sau având şi atribuţii de gestionar care a fost condamnată definitiv pentru una din infracţiunile prevăzute de textul indicat la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere încetează de drept la data rămânerii definitive a hotărârii penale de condamnare? În ipoteza unui răspuns afirmativ, textul legal - art.4 din Legea 22/1969 cu modificări ulterioare, reglementează un caz special, distinct de încetare de drept a raporturilor de muncă sau încetarea de drept operează prin interpretarea şi aplicarea extensivă a dispoziţiilor prevăzute de art.56 alin.1 lit.h Codul Muncii, fiind, în consecinţă, obligatorie şi emiterea unei decizii potrivit art.56 alin.2 Codul Muncii?

20.11.2017

19.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

42

1865/1/2017

23.06.2017

114907/299/2015

Tribunalul Bucureşti

litigii cu profesioniştii

pretenţii

 

Aplicabilitatea articolului 38 din Norma 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civila pentru prejudicii produse prin accident de vehicule in acţiunile formulate in contradictoriu cu asiguratorul RCA de către asiguratorul persoanei păgubite, care se subroga acesteia potrivit art. 58 alineat 2 din acelaşi act normativ

20.11.2017

20.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

43

1914/1/2017

29.06.2017

3633/211/2016

Tribunalul Cluj

civil

obligaţie de a face

 

Dacă prevederile art. 9 alin.1 din Legea nr.112/1995 sunt aplicabile ulterior datei de 14.02.2001, având în vedere prevederile art. 52 şi art. 42 alin.3 din Legea nr.10/2001.

06.11.2017

09.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

44

1949/1/2017

04.07.2017

857/113/2016

Curtea de Apel Galaţi

Asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

 

Interpretarea şi aplicarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice raportat la principiul contributivităţii, reţinut în considerentele deciziilor 5/2010, 19/2011 şi 19/2012 ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţate în recurs în interesul legii, în situaţia în care veniturile realizate de salariat în perioada anterioară anului 2001 sunt mai mici decât salariile înscrise în carnetul de muncă.

 

20.11.2017

23.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

45

2001/1/2017

07.07.2017

18353/271/2015

Tribunalul Bihor

Civil

contestaţie la executare

 

1.Dacă procedura de executare prevăzută de art. 1 alin.1 şi 2 din OUG 71/2009 este o procedură  de executare silită?2.Dacă în cadrul procedurii de executare prevăzută d e art. 1, alin.1 şi 2 din OUG 71/2009 se poate formula contestaţie la executare propriu-zisă prevăzută de art. 712 alin.1 Cod procedură civilă, în ceea ce priveşte cuantumul sumei ce se execută, coroborat cu art. 628 alin.2-5 Cod procedură civilă?

04.12.2017

07.11.2017

22.11.2017

24.11.2017

27.11.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

46

2004/1/2017

07.07.2017

2920/109/2015

Curtea de Apel Piteşti

litigii de muncă

calcul drepturi salariale

 

         Dacă trecerea personalului de pe funcţia publică de execuţie din cadrul instituţiei/autorităţii publice pe funcţie contractuală, urmată de încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public şi de încheierea de noi raporturi juridice, de muncă, reprezintă încadrare nouă pe funcţie în sensul art.31 din Legea nr.330/2009.În caz afirmativ, dacă salarizarea personalului nou-încadrat pe funcţia contractuală se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţii contractuale similare, în cazul în care acestea există. Dacă plata corespunzătoare funcţiei contractuale similare este distinctă şi independentă de contestarea dispoziţiei de încadrare pe funcţia contractuală şi de stabilire a salariului iniţial. Dacă în raport de dispoziţiile art.31 din Legea nr.330/2009, art.1 şi art.2 din O.U.G.nr.80/2010, art.2 din O.U.G.nr.84/2012, art.5 din O.U.G. nr.103/2013, art.5 coroborat cu art.5 alin.(1)1 din O.U.G.nr.83/2014, respectiv art.11 alin.(1) şi (5) din O.U.G nr.70/2014, introdus prin Legea nr.185/2015, care reafirmă anual, pentru personalul numit în aceeaşi instituţie pe funcţie de acelaşi fel, plata la nivelul funcţiilor similare, operează efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat pentru cazul în care, faţă de perioada imediat următoare trecerii de pe funcţia publică pe o funcţie contractuală, prin hotărâre judecătorească definitivă anterior sesizării prezentei instanţe, s-a stabilit că plata pentru noua funcţie contractuală a fost legal determinată şi efectuată potrivit dispoziţiilor Legii nr.330/2009.

04.12.2017

03.11.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

47

2005/1/2017

07.07.2017

1256/90/2015**

Curtea de Apel Piteşti

litigii de muncă

drepturi băneşti

 

Dacă trecerea personalului de pe funcţia publică de execuţie din cadrul instituţiei/autorităţii publice pe funcţie contractuală, urmată de încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public şi de încheierea de noi raporturi juridice, de muncă, reprezintă încadrare nouă pe funcţie în sensul art.31 din Legea nr.330/2009.În caz afirmativ, dacă salarizarea personalului nou-încadrat pe funcţia contractuală se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţii contractuale similare, în cazul în care acestea există. Dacă plata corespunzătoare funcţiei contractuale similare este distinctă şi independentă de contestarea dispoziţiei de încadrare pe funcţia contractuală şi de stabilire a salariului din data de 29.09.2010, având nr.266, în condiţiile în care, în soluţionarea conflictului de competenţă, s-a stabilit natura litigiului ca fiind aceea a unui conflict individual de muncă, supus regulilor consacrate de Codul muncii privitor la termenul şi condiţiile în care poate fi solicitată plata drepturilor salariale.

conexat la dosarul nr.2004/1/2017 cu termen de judecată 04.12.2017

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

48

2006/1/2017

07.07.2017

1243/90/2015**

Curtea de Apel Piteşti

litigii de muncă

obligaţia de a face

 

Dacă trecerea personalului de pe funcţia publică de execuţie din cadrul instituţiei/autorităţii publice pe funcţie contractuală, urmată de încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public şi de încheierea de noi raporturi juridice, de muncă, reprezintă încadrare nouă pe funcţie în sensul art.31 din Legea nr.330/2009. În caz afirmativ, dacă salarizarea personalului nou-încadrat pe funcţia contractuală se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţii contractuale similare, în cazul în care acestea există. Dacă plata corespunzătoare funcţiei contractuale similare este distinctă şi independentă de contestarea dispoziţiei de încadrare pe funcţia contractuală şi de stabilire a salariului din data de 29.09.2010, având nr.267, în condiţiile în care, în soluţionarea conflictului de competenţă, s-a stabilit natura litigiului ca fiind aceea a unui conflict individual de muncă, supus regulilor consacrate de Codul muncii privitor la termenul şi condiţiile în care poate fi solicitată plata drepturilor salariale.

conexat la dosarul nr.2004/1/2017 cu termen de judecată 04.12.2017

 

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

49

2069/1/2017

13.07.2017

10549/63/2015

Curtea de Apel Craiova

litigii de muncă

drepturi băneşti

 

Interpretarea dispoziţiilor art. 120 alin.1 Codul Muncii, în sensul de a se stabili dacă este considerată timp de muncă suplimentară întreaga perioadă de timp în care salariatul se află consemnat la locul de muncă, la dispoziţia angajatorului, în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal prev. de art. 112 CM, sau numai perioada de timp în care prestează efectiv activitate.

04.12.2017

01.11.2017

16.11.2017

22.11.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

50

2091/1/2017

17.07.2017

5198/231/2015

Tribunalul Vrancea

Civil

hotarâre care sa tina loc de act autentic

 

1). Modul de interpretare şi aplicare a prevederilor art. 1743 alin.1 teza a II-a  Cod civil în sensul dacă reducerea corespunzătoare a preţului la care se referă dispoziţiile legale: poate fi cerută şi obţinută de cumpărător în situaţia în care preţul convenit priveşte două imobile distincte, două suprafeţe de teren de categorii diferite, fără o indicare a preţului pe unitate de măsură; poate  fi cerută şi obţinută, în situaţia bunurilor imobile determinate, în care preţul este unul global pentru două imobile distincte, iar vânzarea se referă la unul  din acestea(cererea de perfectare). 2).Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1658 alin.3 Cod civil,in sensul dacă aceste dispoziţii sunt incidente şi în situaţia bunurilor imobile determinate.

04.12.2017

07.11.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

51

2168/1/2017

27.07.2017

1984/11/2016

Curtea de Apel Cluj

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiţie

 

Dacă, având în vedere considerentele deciziei nr. 42/2014 a Curţii Constituţionale şi a deciziei nr. 16/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Complet pentru soluţionarea unor chestiuni de drept -, suspendarea acordării indemnizaţiei de pensionare pentru magistraţi prin acte normative temporare, până în 2017, afectează caracterul previzibil al dispoziţiilor art. 81 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 şi implicit, substanţa acestui drept

06.11.2017

09.10.2017

26.10.2017

27.10.2017

30.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

52

2182/1/2017

27.07.2017

176/110/2016

Curtea de Apel Bacău

litigii de muncă

pretenţii

 

Din coroborarea art.1489 al.2 Cod civil cu art.8 al.3, Cap.I şi art.18 al.3 Cap.VI din O.G. nr.13/2011 rezultă că pot fi acordate de instanţă doar dobânzi la dobânzile remuneratorii prevăzute într-un contract sau dimpotrivă, că pot fi acordate şi dobânzi la dobânzile penalizatoare prevăzute de lege (dobânda legală)?

20.11.2017

23.10.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

53

2195/1/2017

28.07.2017

161/248/2014

Tribunalul Covasna

civil

uzucapiune

 

1. Dacă în aplicarea art. 329 Noul Cod procedură civilă  coroborat cu art. 103 Noul Cod civil într-o acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, în care se stabileşte ca fapt cunoscut că pârâtul ar fi trebuit să aibă la data înregistrării cererii o vârstă cuprinsă între 110 şi 130 de ani,  instanţa poate reţine pe baza unei prezumţii judiciare că acesta este decedat (că este imposibil din punct de vedere biologic ca acesta să fie în viaţă). 2. Dacă în interpretarea art. 53 Noul Cod civil coroborat cu  art. 328 alin.2 Noul Cod de procedură civilă  într-o astfel de acţiune instanţa poate înlătura, pe baza faptului probat că pârâtul avea la data înregistrării acţiunii o vârstă cuprinsă între 110 şi 130 de ani, prezumţia legală conform căreia cel dispărut este socotit a fi în viaţă dacă nu a intervenit o hotărâre declarativă de moarte (neexistând înscrisuri cu privire la deces şi neputând fi reţinute ipotezele enumerate de art. 103 literele a-d Noul Cod civil). 3. Dacă în între cele două prezumţii – cea judiciară trasă de instanţă în sensul că este imposibil biologic ca pârâtul să fie în viaţă – şi cea legală prevăzută de art. 53 Noul Cod de procedură civilă – instanţa poate acorda întâietate celei dintâi. 4. Dacă, în concluzie, instanţa poate reţine capacitatea procesuală de folosinţă a pârâtului strict pe considerentul că nu există o hotărâre declarativă de moarte, neacordând nicio relevanţă  juridică faptului că din probe (înscrierile de carte funciară) rezultă că acesta ar trebui să aibă o vârstă ce nu poate fi atinsă din punct de vedere biologic.

22.01.2018

24.11.2017

13.12.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

54

2208/1/2017

31.07.2017

1810/84/2016

Curtea de Apel Cluj

litigii de muncă

calcul drepturi salariale

 

Dacă dispoziţiile art. 6 Cap. I Anexa 5 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ poate fi interpretată în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică şi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii constituţionale nr. 1615 din 20.12.2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 99 din 8 februarie 2012.

22.01.2018

28.11.2017

21.12.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

55

2351/1/2017

22.08.2017

26347/212/2015

Tribunalul Bucuresti

civil

contestaţie la executare

 

Pronunţarea unei hotărâri prealabile prin care să se dea rezolvare de principiu asupra problemei naturii juridice a proceselor verbale întocmite în baza OUG nr.74/2013 de către inspectorii antifraudă şi asupra posibilităţii contestării acestora.

22.01.2018

13.12.2017

04.01.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

56

2420/1/2017

04.09.2017

15721/318/2016

Tribunalul Gorj

civil

pretenţii

 

Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor 452 Cod procedură civilă raportat la dispoziţiile art.453 Cod procedură civilă, art.394 alin.3 Cod procedură civilă şi art.14 din Ordinul nr.760/1999 şi raportat la decizia nr.19/2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recursul în interesul legii, în sensul de a se stabili dacă sintagma „închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei” din cuprinsul art.452 Cod procedură civilă face referire la dosarul în care s-au ocazionat cheltuielile de judecată sau la dosarul în care se solicită pe cale principală cheltuielile de judecată, în condițiile în care art.394 alin.3 Cod procedură civilă prevede că după închiderea dezbaterilor părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în seamă.

22.01.2018

05.12.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

57

2477/1/2017

12.09.2017

16817/212/2016

Tribunalul Constanţa

litigii cu profesioniştii

alte cereri

 

Dacă prin sintagma „ contracte de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare” reglementată de art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată se include şi categoria contractelor de credit a căror scadenţă a fost declarată anticipat.

22.01.2018

05.12.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

58

2506/1/2017

15.09.2017

1256/303/2017

Tribunalul Bucureşti

civil

încuviinţare executare silită

art. 666 al.5 pct.2, 3, 4 din C.proc.civ. prin raportare la art. 8 din O.G. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare

Interpretarea art. 666 al.5 pct.2, 3, 4 din C.proc.civ. prin raportare la art. 8 din O.G. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, respectiv dacă art. 8 din O.G 85/2004 poate fi interpretat în sensul că pentru încheierea valabilă a unui contract la distanţă nu mai este necesară semnătura olografă sau electronică a debitorului, primirea mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa fiind suficientă pentru încheierea valabilă a contractului deci, pentru a conferi valoare de titlu executoriu contractului de credit încheiat în această modalitate.

22.01.2018

13.12.2017

05.01.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

59

2524/1/2017

18.09.2017

4337/107/2016

Curtea de Apel Alba Iulia

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiţie

art. 55 alin. 2 lit. j ind. 1,  din Legea nr. 571/2003 (art. 76 alin 2 lit. p din Legea nr. 227/2015), art. 42 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 ( art. 62 alin 1 lit. h din Legea nr. 227/2015)

eşalonarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti cu titlu de drepturi salariale, reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor în sensul art. 55 alin. 2 lit. j ind. 1,  din Legea nr. 571/2003 (art. 76 alin 2 lit. p din Legea nr. 227/2015), supuse impozitării şi plăţii celorlalte contribuţii sau reprezintă despăgubiri în sensul art. 42 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 ( art. 62 alin 1 lit. h din Legea nr. 227/2015), nesupuse impozitului

22.01.2018

07.12.2017

15.12.2017

19.12.2017

20.12.2017

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

60

2525/1/2017

18.09.2017

4768/107/2016

Curtea de Apel Alba Iulia

litigii de muncă

drepturi salariale ale personalului din justiţie

art. 55 alin. 2 lit. j ind. 1,  din Legea nr. 571/2003 (art. 76 alin 2 lit. p din Legea nr. 227/2015), art. 42 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 ( art. 62 alin 1 lit. h din Legea nr. 227/2015)

Dacă dobânda legală penalizatoare acordată prin hotărâri judecătoreşti pentru eşalonarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti cu titlu de drepturi salariale, reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor în sensul art. 55 alin. 2 lit. j ind. 1,  din Legea nr. 571/2003 (art. 76 alin. 2 lit. p din Legea nr. 227/2015), supuse impozitării şi plăţii celorlalte contribuţii sau reprezintă despăgubiri în sensul art. 42 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 ( art. 62 alin 1 lit. h din Legea nr. 227/2015), nesupuse impozitului

conexat la dosarul nr.2524/1/2017 cu termen de judecată 22.01.2018

07.12.2017

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

61

2614/1/2017

28.09.2017

47842/3/2015**

Curtea de Apel Bucureşti

civil

pretenţii

art.40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii în forma în vigoare la datele de 16.03.2010, respectiv 15.12.2010, faţă de dispoziţiile art.22 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

1. Cum se interpretează prevederile art.40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii în forma în vigoare la datele de 16.03.2010, respectiv 15.12.2010, faţă de dispozi?iile art.22 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, respectiv este obligaţia de plată a sumei echivalente cu o cotă de 0,70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor o obligaţie fiscală? 2. În caz afirmativ, este această obligaţie supusă termenului de prescripţie de 5 ani prevăzut de art.91 din OG nr.92/2003 sau termenului general de prescripţie de 3 ani prevăzut de art.3 din Decretul nr.167/1958 privitor la prescripţia extinctivă?

19.02.2018

 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

62

2632/1/2017

29.09.2017

3406/104/2016

Curtea de Apel Craiova

contencios administrativ şi fiscal

litigiu privind funcţionarii publici statutari

art. 20 alin.1 şi 2 din Anexa VII din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Interpretarea dispoziţiilor art. 20 alin.1 şi 2 din Anexa VII din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu privire la faptul dacă, la incetarea raporturilor de serviciu/trecerea in rezervă/retragere, poliţiştii/militarii beneficiază de ajutoarele prevăzute de aceste prevederi in situaţia in  care legiuitorul, prin acte normative care reglementează salarizarea in sectorul bugetar a stipulat că aceste prevederi nu se aplică, respectiv aceste ajutoare nu se acordă.

19.02.2018

16.01.2018

29.01.2018

05.02.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

63

2639/1/2017

02.10.2017

2280/111/2016

Curtea de Apel Oradea

civil

legea nr.10/2001

art.21 din Legea 165/2013 si art.26 din Legea 10/2001

Modul de interpretare a dispoziţiilor art.21 din Legea 165/2013 si art.26 din Legea 10/2001

19.02.2018

22.01.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

64

2657/1/2017

03.10.2017

984/109/2016*

Curtea de Apel Piteşti

asigurări sociale

contestaţie la executare

art. 1, alin. 1 din Lg. 8/2006

Modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 1, alin. 1 din Lg. 8/2006 în sensul dacă în categoria pensionarilor sistemului public de pensii (în accepţiunea acestei prevederi legale) intră şi pensionarii sistemului pensiilor militare de stat (Lg. 223/2015) sau nu.

19.02.2018

22.01.2018 

12.02.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

65

2823/1/2017

16.10.2017

2/95/2015

Curtea de Apel Craiova

litigii de muncă

drepturi băneşti

art.123 Codul Muncii, raportat la art.120 şi art.112 Codul Muncii, art.126 alin. 1 lit. b) Codul Muncii, prin raportare la art.125, art.126  alin.1 lit.a şi b, art.137 alin. 3 Codul Muncii, art.142 alin. 2 Codul Muncii

1) Dacă în interpretarea dispoziţiilor art.123 Codul Muncii, raportat la art.120 și art.112 Codul Muncii, sporul pentru muncă suplimentară se acordă doar pentru munca efectiv prestată peste durata normală a timpului de muncă sau se acordă şi pentru orele în care salariatul s-a aflat la dispoziţia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate; 2) Dacă în interpretarea dispozițiilor art.126 alin. 1 lit. b) Codul Muncii, prin raportare la art.125 sporul pentru muncă prestată în timpul nopţii se acordă doar pentru munca efectiv prestată în timpul nopţii, în condiţiile art.126  alin.1 lit.a şi b, sau se acordă şi pentru orele de noapte în care salariatul s-a aflat la dispoziţia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate; 3) Dacă în interpretarea dispozițiilor art.137 alin. 3 Codul Muncii, sporul pentru neacordarea  repausului în zilele de sâmbătă şi duminică se acordă doar pentru munca efectiv prestată în zilele de sâmbătă şi duminică sau se acordă şi pentru zilele de sâmbătă sau duminică  în care salariatul s-a aflat la dispoziţia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate; 4) Dacă în interpretarea dispozițiilor art.142 alin. 2 Codul Muncii, sporul pentru munca prestată  în zilele de sărbătoare legală se acordă doar pentru munca efectiv prestată în zilele de sărbătoare legală sau se acordă şi pentru zilele de sărbători legale în care salariatul s-a aflat la dispoziţia angajatorului, la domiciliu sau în locuri special amenajate.

05.03.2017

05.02.2018

26.02.2018

27.02.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

66

2875/1/2017

19.10.2017

27182/215/2016

Tribunalul Dolj

contencios administrativ şi fiscal

anulare proces verbal de contravenţie

art. 6 alin. 7 teza a treia din Anexa nr. 3 din OUG nr. 107/2002; art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 76/2012; art. 6 alin. 6 din Anexa nr. 3 din OUG nr. 107/2002

1. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. 7 teza a treia din Anexa nr. 3 din OUG nr. 107/2002 care prevede că "Hotărârea prin care se rezolvă plângerea este definitivă" raportat la disp. art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 76/2012 de către instanţa de apel; 2. Stabilirea naturii juridice a procesului-verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resursei reglementat de art. 6 alin. 6 din Anexa nr. 3 din OUG nr. 107/2002

05.03.2018

05.02.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

67

2970/1/2017

31.10.2017

33510/301/2015

Tribunalul Bucureşti

civil

contestaţie la executare

art. 870 alin. 1 CPC

Dacă dispoziţiile art. 870 alin. 1 CPC, care reglementează posibilitatea participării la distribuirea de sume pentru toţi creditorii interesaţi, presupun în mod necesar parcurgerea procedurii de intervenţie prevăzută de art. 691 şi urm. CPC

05.03.2018

05.02.2018

22.02.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

68

3011/1/2017

02.11.2017

1793/93/2016

Curtea de Apel Bucureşti

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

art.179 (4) din Legea nr.263/2010

Interpretarea dispoziţiilor art.179 (4) din Legea nr.263/2010, în sensul de a stabili dacă recuperarea sumelor plătite cu titlu de prestaţii de asigurări sociale în temeiul unei hotărâri judecătoreşti desfiinţate în calea de atac, se poate face de casa de pensii, în mod direct, prin emiterea unei decizii de debit care să constituie titlu executoriu, în condiţiile acestui text.

05.03.2018

05.02.2018

28.02.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

69

3027/1/2017

06.11.2017

4833/62/2016

Curtea de Apel Braşov

contencios administrativ şi fiscal

anulare act administrativ

art.15 alin.1 şi 2 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale coroborat cu art.7 din H.G. nr. 1850/2006

Interpretarea şi aplicarea art.15 alin.1 şi 2 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale coroborat cu art.7 din H.G. nr. 1850/2006 în sensul stabilirii: - dacă perioada la care se referă art. 15 alin.1 şi 2 din Legea nr. 200/2006 este perioada care începe exact de la data deschiderii procedurii insolvenţei, înainte sau înapoi cu 3 luni sau această perioadă poate cuprinde oricare 3 luni calendaristice anterioare sau ulterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei, cu încadrarea în termenul general de prescripţie; - dacă perioada de 3 luni anterior menţionată se raportează exclusiv la “data deschiderii procedurii insolvenţei” sau se poate raporta şi la data intrării angajatorului în faliment, în situaţia în care dreptul de administrare al angajatorului  nu a fost ridicat odată cu deschiderea procedurii de insolvenţă.

05.03.2018

05.02.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

70

3078/1/2017

09.11.2017

24073/212/2014*

Tribunalul Constanţa

contencios administrativ şi fiscal

contestaţie la executare

OG 22/2002, art. 781 alin. 3 NCPC

Daca in raport de prevederile OG 22/2002, titlurile executorii pronuntate impotriva unei structuri subordonate ANAF pot face obiectul executarii silite in maniera reglementata de art. 781 alin. 3 NCPC

19.03.2018

20.02.2018 

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

71

3117/1/2017

13.11.2017

88/87/2017

Curtea de Apel Bucureşti

asigurări sociale

contestaţie decizie de pensionare

art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

Interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în sensul de a se stabili dacă data pensionării reprezintă data eliberării din funcţie prin pensionare ori data stabilirii drepturilor de pensie prin decizia privind acordarea pensiei de serviciu în baza art. 82 din Legea nr. 303/2004.

19.03.2018

 20.02.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

72

3195/1/2017

20.11.2017

9852/302/2016

Tribunalul Bucureşti

civil

pretenţii

art. 453 alin. 1 C.p.c. raportat la art. 276 alin. 6 C.p.p., art. 16 lit. a C.p.c.

Pot constitui dispoziţiile art. 453 alin. 1 C.p.c. raportat la art. 276 alin. 6 C.p.p. temei legal de acordare a cheltuielilor de judecată (onorariu de avocat şi alte cheltuieli) de la Statul Român prin MFP, în calitate de garant al înfăptuirii justiţiei în situaţia în care aceste cheltuieli sunt solicitate de către o persoană care a fost achitată prin hotărâre definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni pe motivul de achitare prevăzut de art. 16 lit. a C.p.c. (fapta nu există) ?

19.03.2018

20.02.2018 

08.03.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

73

3251/1/2017

23.11.2017

8860/306/2015

Tribunalul Sibiu

civil

contestaţie la executare

dispoziţiile Cărţii I Titlul II Secţiunea a 4-a, art. 80-89

Dacă dispoziţiile Cărţii I Titlul II Secţiunea a 4-a, art. 80-89 se aplică şi în faza de executarea silită şi dacă dispoziţiile RIL 9/2016 se referă şi la faza de executare silită.

19.03.2018

 22.02.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

74

3340/1/2017

05.12.2017

2307/93/2016

Curtea de Apel Bucureşti

asigurari sociale

obligaţie de a face

art.4 (2) lit.c) ultima teză din Legea nr.341/2004 astfel cum a fost modificată prin OUG nr.95/2014

Interpretarea dispoziţiilor art.4 (2) lit.c) ultima teză din Legea nr.341/2004 astfel cum a fost modificată prin OUG nr.95/2014, pentru a stabili dacă textul trebuie înţeles în sensul că nu impune nicio condiţie pentru acordarea indemnizaţiei lunare reparatorii copilului eroului-martir după vârsta de 26 de ani.

19.03.2018

21.02.2018 

07.03.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

75

3464/1/2017

15.12.2017

1721/208/2016

Tribunalul Caraş-Severin

civil

acţiune în constatare

 

Calitatea procesuală a Camerei Executorilor Judecătoreşti, în nume propriu, în litigiile având ca obiect acte emise de executori judecătoreşti care nu mai profeseaza.

16.04.2018

 20.03.2018

02.04.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.

 


 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a sesizării

Data înregistrării sesizării

Nr. dosarului în care s-a formulat sesizarea

Instanţa care a formulat sesizarea

Materia juridică

Obiectul principal al dosarului

Textele de lege invocate

Conţinutul sesizării

Termenul de soluţionare a sesizării

Data comunicării raportului către părţi

Data transmiterii punctelor de vedere ale părţilor

Soluţia

Textul complet al încheierii de sesizare prin mecanismul întrebării prealabile

76

3531/1/2017

21.12.2017

6725/118/2015

Curtea de Apel Constanţa

civil

legea nr.10/2001

 

Cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 33 şi 35 din legea nr.165/2013 coroborat cu art. II din legea nr.368/2013, respectiv: În cazul persoanelor care au optat pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către entităţile investite cu soluţionarea notificării, în vederea restituirii în natură sau prin compensare cu alte bunuri, a imobilelor, se aplică termenele prevăzute de art. 33 şi art. 35 alin.2 din Legea nr.165/2013? În cazul în care nu se aplică termenele sus menţionate instanţa investită cu soluţionarea pe fond a cererii formulate conform art. II din legea nr.368/2013, constatând că cererea nu poate fi soluţionată prin restituirea în natură sau prin acordarea de bunuri în compensare, respinge cererea apreciind că dispoziţia iniţială aflată în dosarul returnat de la Secretariatul CCSD (supravieţuieşte) continuă să producă efecte sau instanţa trebuie să reanalizeze notificarea şi să dispună măsuri reparatorii potrivit art. 1 alin.2 teza a II-a din Legea nr.165/2013 (măsuri compensatorii prin puncte)?

16.04.2018

  20.03.2018

Minuta deciziei

 

(click pentru vizualizare)

Click cu butonul stâng al mouse-ului pentru a vizualiza fişierul.